Ein Gwasanaethau

Mae Busnes Mewn Ffocws yma i’ch helpu i gychwyn a thyfu eich busnes.

Darparwn amrywiaeth o wasanaethau o ansawdd uchel i fusnesau yng Nghymru, sy’n amrywio o lety hyblyg, i safleoedd masnachu, i hyfforddiant a digwyddiadau rhwydweithio.

P’un a ydych ond wrthi’n hel syniadau ar gyfer sefydlu menter newydd, neu’n rhoi eich bryd ar ddatblygu busnes sefydledig ar raddfa fwy, mae gennym y cymorth yr ydych ei angen.

Beth Allwn ni ei Gynnig?

  • Cyngor busnes arbenigol a hyfforddiant i ddatblygu sgiliau.
  • Safleoedd busnes hyblyg, ar gyfer rhannu mannau gwaith, cynnal cyfarfodydd ac ar gyfer manwerthu.
  • Digwyddiadau rhanbarthol, rhwydweithio a hyfforddiant, sy’n ymwneud â thestunau amrywiol.
  • Gwasanaeth ymgynghori masnachol, sy’n amrywio o gyfleu byrdwn eich busnes a gwerthu, i faterion cyfreithiol, ac sy’n ymwneud ag Adnoddau Dynol.
  • Swyddfeydd rhithiol a chanddynt gyfeiriad busnes, blwch post a chyfleuster i anfon post ymlaen.
  • A mwy

Cyngor Busnes

Mae gennym ystod o wasanaethau cyngor busnes y gellir eu haddasu i’ch anghenion, sy’n amrywio o gymorth cychwynnol i berchnogion busnesau newydd, i gyngor ynghylch sut i dyfu a datblygu ar raddfa fwy ar gyfer entrepreneuriaid sydd wedi hen ymsefydlu.

Gellir cael mynediad i’n cyngor busnes, sy’n cael ei addasu’n arbennig ar eich cyfer, dros y ffôn neu’n bersonol yn ein hybiau rhanbarthol a’n gwasanaethau a leolir ledled Cymru.

Neu fe allwch gael cyngor a hyfforddiant trwy gyfrwng ein calendr digwyddiadau eang, sy’n llawn o sesiynau defnyddiol o ran cyfleu byrdwn eich busnes, marchnata, rhwydweithio a llawer mwy!

Syniadau Mawr Cymru

Cefnogaeth i entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru.

Mae’r rhaglen hon yn helpu pobl ifanc i ddatblygu eu syniadau ac i gymryd eu camau cyntaf tuag at gychwyn a rhedeg eu busnes eu hunain.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
rhannu mannau gwaith

Y newyddion diweddaraf

Business in Focus yn cryfhau ei fwrdd anweithredol trwy benodi saith aelod newydd

Mae Business in Focus wedi penodi saith aelod newydd ar ei fwrdd anweithredol er mwyn helpu i ysgogi ei gynllun pum mlynedd ar gyfer datgloi potensial entrepreneuraidd y genedl. Mae’r penodiadau newydd yn cynnwys Anthony Couzens, cyfarwyddwr cydberthnasau yn HSBC – Bancio Corfforaethol; Bernie Davies, entrepreneur, siaradwr TEDx  a hyrwyddwr amrywiaeth; Pete Burnap, Athro gwyddorau […]

Mae’r Hwb Menter yn dychwelyd i danio twf mewn busnes yn Sir Gaerfyrddin

Diolch i gymorth ariannol gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, bydd yr Hwb yn ailagor ei ddrysau er mwyn parhau â’i genhadaeth – sef meithrin llwyddiant entrepreneuraidd yn y gymuned leol.

Chwifio baner Banc Busnes Prydain yng Nghymru

O brofiad Matt fel Ymgynghorydd Cynaliadwyedd, dysgodd fod menywod yn cael eu heffeithio’n sylweddol fwy andwyol gan y newid yn yr hinsawdd a materion i lawr y gadwyn gyflenwi. Roedd y sylweddoliad hwn, ynghyd â chefndir Joby mewn Dylunio Graffeg a’u hangerdd gydol oes ar y cyd am borthladdoedd awyr agored, yn sylfaen i syniad busnes ac o hynny, crëwyd Dryad