Syniadau Mawr Cymru

Rydym yma i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru o safbwynt hyfforddiant a chymorth i ddatblygu busnes.

Gwneir hyn trwy ystod o raglenni mentora, gweithdai a phenwythnosau preswyl.

Felly, os ydych yn 18 – 25 oed ac yn meddwl am gymryd y cam nesaf tuag at gychwyn eich busnes eich hun, ewch ymlaen i ddarllen rhagor.

Beth Sydd ar Gael?

  • Cyngor a hyfforddiant ym maes busnes ar gyfer pobl ifanc.
  • Sesiynau ar gyfer datblygu syniadau a chyfleu byrdwn eich busnes.
  • Penwythnosau ‘Bŵt-camp’ preswyl i fusnesau.
  • Digwyddiadau, cyfleoedd rhwydweithio a hyfforddiant rhanbarthol, sy’n ymwneud ag amrywiaeth o destunau.
  • A mwy

Bŵtcamp i Fusnes

Bob blwyddyn, byddem yn cynnal dau benwythnos bŵt-camp i bobl ifanc 18 – 25 oed sydd eisiau dysgu mwy am sefydlu busnes, fel y gallant fwrw ymlaen â’u syniadau.

Nod y penwythnosau dwys hyn yw meithrin hyder ar draws bob math o destunau, ac mae’n gyfle gwych i rwydweithio â chynghorwyr busnes ac entrepreneuriaid eraill.

Yn ogystal â’n penwythnosau bŵt-camp, byddem yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddi trwy gydol y flwyddyn.

P’un a ydych wrthi’n hel syniadau ar gyfer menter busnes newydd, neu’n rhoi eich bryd ar dyfu busnes sydd wedi hen ymsefydlu, mae gennym y cyngor a’r cymorth yr ydych ei angen!

Mae ein cynghorwyr busnes yma i helpu, a gallant addasu eu cymorth yn ôl eich anghenion chi.   

Ariennir Syniadau Mawr Cymru’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Help i brofi syniad busnes

Y newyddion diweddaraf

Business in Focus yn cryfhau ei fwrdd anweithredol trwy benodi saith aelod newydd

Mae Business in Focus wedi penodi saith aelod newydd ar ei fwrdd anweithredol er mwyn helpu i ysgogi ei gynllun pum mlynedd ar gyfer datgloi potensial entrepreneuraidd y genedl. Mae’r penodiadau newydd yn cynnwys Anthony Couzens, cyfarwyddwr cydberthnasau yn HSBC – Bancio Corfforaethol; Bernie Davies, entrepreneur, siaradwr TEDx  a hyrwyddwr amrywiaeth; Pete Burnap, Athro gwyddorau […]

Mae’r Hwb Menter yn dychwelyd i danio twf mewn busnes yn Sir Gaerfyrddin

Diolch i gymorth ariannol gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, bydd yr Hwb yn ailagor ei ddrysau er mwyn parhau â’i genhadaeth – sef meithrin llwyddiant entrepreneuraidd yn y gymuned leol.

Chwifio baner Banc Busnes Prydain yng Nghymru

O brofiad Matt fel Ymgynghorydd Cynaliadwyedd, dysgodd fod menywod yn cael eu heffeithio’n sylweddol fwy andwyol gan y newid yn yr hinsawdd a materion i lawr y gadwyn gyflenwi. Roedd y sylweddoliad hwn, ynghyd â chefndir Joby mewn Dylunio Graffeg a’u hangerdd gydol oes ar y cyd am borthladdoedd awyr agored, yn sylfaen i syniad busnes ac o hynny, crëwyd Dryad