Ar gyfer beth y gallaf ddefnyddio fy Menthyciad Cychwyn Busnes gwerth £3,000?

05/08/22

A oes gennych fusnes newydd? Ydych chi’n ystyried eich opsiynau cyllid? A ydych wedi ystyried sut y gallech ddefnyddio hyd at £3,000 i helpu eich busnes? Os oedd eich ateb i’r cwestiynau hyn yn gadarnhaol, gallai benthyciad i gychwyn fod yn ddelfrydol i chi. Fel partner cyflenwi swyddogol y cynllun Benthyciadau Cychwyn Busnes, gall Business in Focus eich cefnogi i gael mynediad at gyllid i helpu i roi eich busnes ar waith.

Beth yw Benthyciad Cychwyn Busnes?

Benthyciad personol yw’r benthyciad cychwyn busnes y gallwch ei ddefnyddio i helpu i gychwyn eich busnes eich hun. Wedi’i weinyddu gan Fanc Busnes Prydain, mae Benthyciad Cychwyn Busnes yn gynllun a gefnogir gan y llywodraeth sy’n darparu benthyciadau llog isel, ad-daladwy yn ogystal â chymorth busnes am ddim. Mae ar gael o’r lansiad hyd at 36 mis o fasnachu.

Ar gyfer beth y gallaf ddefnyddio fy Menthyciad Cychwyn Busnes?

Gellir defnyddio Benthyciadau Cychwyn Busnes i ariannu llawer o feysydd eich busnes. Mae cymaint o ffyrdd o ddefnyddio’ch benthyciad. Gall y math o fusnes rydych chi’n berchen arno ddylanwadu ar yr hyn rydych chi’n gwario’ch benthyciad arno. Mae’ch benthyciad yno i’w ddefnyddio i helpu’ch busnes i ddatblygu. P’un a yw hyn ar gyfer eiddo, offer neu stoc newydd ar gyfer eich busnes, neu gysylltiadau cyhoeddus a marchnata i wneud eich busnes yn adnabyddus, gall Benthyciad Cychwyn Busnes eich helpu i gyflawni hyn. Gallech hefyd ddefnyddio’ch benthyciad ar gyfer cyflog eich gweithwyr yn ogystal â chostau cludiant. Gyda chyfnod ad-dalu o rhwng 1 a 5 mlynedd, gall eich benthyciad helpu i roi’r cychwyn cywir i’ch busnes cychwynnol.

Beth all Benthyciad Cychwyn Busnes ei gynnig i chi?


Gall y benthyciad bach hwn gynnig cyfradd llog sefydlog o 6%, dim ffioedd ymgeisio a mentora rhad ac am ddim ar gyfer blwyddyn gyntaf y benthyciad ynghyd â mynediad at gynigion busnes unigryw. Mae’r mentora am ddim gan gynghorwyr arbenigol yn ffynhonnell hynod o werthfawr o gymorth a chefnogaeth ychwanegol a all helpu i wella a datblygu eich busnes.

Mae Business in Focus hefyd yn cynnig cymorth a chyngor gan gynnwys cymorth busnes un i un, amrywiaeth o dempledi fel templed cynllun busnes a llawer o ganllawiau cyfarwyddiadol. Gallwch hefyd elwa o gael cymorth i ysgrifennu cynlluniau busnes a rhagolygon llif arian, sydd eu hangen ar gyfer eich cais am fenthyciad.

Sut ydw i’n gwneud cais am Fenthyciad Cychwyn Busnes? Heb unrhyw ffioedd ymgeisio a chymorth busnes am ddim, gallai benthyciad Cychwyn Busnes eich helpu i fynd â’ch busnes, neu’ch syniad, i’r lefel nesaf.

Am ragor o wybodaeth, ac i wirio cymhwystra, ewch i’r dudalen Benthyciadau Cychwyn Busnes ar ein gwefan.