Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Yma i helpu eich
syniadau busnes
i dyfu.

Safleoedd busnes hyblyg, cyllid fforddiadwy, cyngor ac arweiniad; rydym yn darparu'r pecyn cyfan i sicrhau bod eich busnes yn llwyddo.
Cysylltwch â ni

 

Yr hyn a wnawn ar eich cyfer chi...

Safle Busnes


Mae gennym amrywiaeth o swyddfeydd ac unedau diwydiannol ar gael ar draws de Cymru, sy'n berffaith os ydych eisiau symud eich busnes i'r lefel nesaf.

Cyngor ar Gyllid


Mae pob busnes angen arian. Gallwn eich helpu i sicrhau'r math cywir o gyllid ar gyfer eich busnes.

Cymorth Busnes


Chwilio am gyngor ac arweiniad i gychwyn neu dyfu busnes?

 

Gweler Ein Priodweddau sydd ar Gael


Mae gennym bortffolio eiddo sy'n newid yn gyson, edrychwch i weld beth sydd ar gael gennym ar hyn o bryd ar gyfer eich busnes.

 

 

 

Amser am newid!

Mae Busnes mwen Ffocws yn fenter gymdeithasol sy'n cefnogi busnesau yng Nghymru i gychwyn a thyfu.

Rydym yn falch o ddarparu gwasanaeth blaenllaw Busnes Cymru Llywodraeth Cymru; gan ddarparu cyngor busnes un i un, hyfforddiant sgiliau busnes a gweithdai i fusnesau bach. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau cefnogi Syniadau Mawr Cymru a'r Hwb Menter ar ran y Llywodraeth, gan gynnig pecyn cefnogi cyflawn i entrepreneuriaid yng Nghymru.

Gydag eiddo ledled Cymru, mae ein safleoedd busnes hyblyg yn cynnig amrywiaeth eang o swyddfeydd ac unedau diwydiannol i fusnesau bach. Mae gan ein holl denantiaid fynediad at gynghorwyr busnes profiadol, digwyddiadau arbennig a chyfleoedd rhwydweithio am ddim cost ychwanegol.


 

Dywed Twitter...

Gadewch i ni drafod...

Mae'n bryd gwneud y newid hwnnw, cael eich busnes ar y trywydd iawn, a chyrraedd eich nodau?

Beth bynnag yw'r cwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydyn ni yma i helpu...

Os hoffech gael eich diweddaru gyda'n gwasanaethau, ticiwch yma 

Drwy lenwi'r ffurflen hon, rydych chi'n cydnabod y bydd eich manylion yn cael eu cadw ar gronfa ddata gyfrifiadurol i'n cynorthwyo gyda chadw cofnodion, dilyniant cleientiaid, dadansoddi rhifol ac at ddibenion ymchwil. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon yn fewnol i'ch cynorthwyo â'ch ymholiad busnes. Bydd eich data yn cael ei gynnal mewn modd cydymffurfio â GDPR.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Units 14/15, Bocam Park Old Field Road, Pencoed, Bridgend, Mid Glamorgan, Wales, CF35 5LJ | Company Registration No: 02553654 | Registered in Wales | VAT No: 540 8347 48

Business in Focus is here to support business in Wales – during this particularly challenging time we want to reassure you that we are here for you. We continue to operate our business as usual via home working and will endeavour to answer all calls, but please feel free to contact us via email where possible - 

This is a very challenging time for business but rest assured Business in Focus will continue to support you in every way that we can. See latest information

Mae Busnes mewn ffocws yma i gefnogi busnesau yng Nghymru – yn ystod y cyfnod heriol hwn rydym eisiau eich sicrhau ein bod ni yma i chi. Rydym yn parhau i weithredu ein busnes fel arfer drwy weithio o gartref, a byddwn yn ymdrechu i ateb galwadau, ac mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost pan fo’n bosib - 

Mae hwn yn gyfnod heriol iawn i fusnesau ond hoffem eich sirhau y bydd Busnes mewn Ffocws yn parhau i’ch cefnogi ym mhob ffordd y gallwn. Gweler y wybodaeth ddiweddaraf 

X