fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Yma i helpu eich
syniadau busnes
i dyfu.

Safleoedd busnes hyblyg, cyllid fforddiadwy, cyngor ac arweiniad; rydym yn darparu'r pecyn cyfan i sicrhau bod eich busnes yn llwyddo.
Cysylltwch â ni

 

Yr hyn a wnawn ar eich cyfer chi...

Safle Busnes


Mae gennym amrywiaeth o swyddfeydd ac unedau diwydiannol ar gael ar draws de Cymru, sy'n berffaith os ydych eisiau symud eich busnes i'r lefel nesaf.

Cyllid Busnes


Mae pob busnes angen cymorth ariannol cryf. Gallwn roi cymorth i chi gael arian i ddechrau neu dyfu eich busnes.

Cyngor a Chymorth Busnes


Yn chwilio am gyngor ac arweiniad i ddechrau neu i dyfu busnes? Mae ein cynghorwyr arbenigol yn darparu amrywiaeth o wasanaethau a datrysiadau busnes o’r radd flaenaf.

 

Benthyciadau Cychwyn Busnes hyd at £25,000


Eich helpu chi i gychwyn eich taith at ddod yn fusnes llwyddiannus. Gallwn roi cymorth i chi gyda’ch ceisiadau Benthyciad Cychwyn Busnes ac rydym yn cynnig mentora AM DDIM yn ystod y 12 mis cyntaf o fasnachu.

 

 

 

Amser am newid!

Mae Busnes mwen Ffocws yn fenter gymdeithasol sy'n cefnogi busnesau yng Nghymru i gychwyn a thyfu.

Rydym yn falch o ddarparu gwasanaeth blaenllaw Busnes Cymru Llywodraeth Cymru; gan ddarparu cyngor busnes un i un, hyfforddiant sgiliau busnes a gweithdai i fusnesau bach. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau cefnogi Syniadau Mawr Cymru a'r Hwb Menter ar ran y Llywodraeth, gan gynnig pecyn cefnogi cyflawn i entrepreneuriaid yng Nghymru.

Gydag eiddo ledled Cymru, mae ein safleoedd busnes hyblyg yn cynnig amrywiaeth eang o swyddfeydd ac unedau diwydiannol i fusnesau bach. Mae gan ein holl denantiaid fynediad at gynghorwyr busnes profiadol, digwyddiadau arbennig a chyfleoedd rhwydweithio am ddim cost ychwanegol.


Partneriaethau

Ydych chi am ffurfio partneriaeth â sefydliad sydd â dros 30 mlynedd o brofiad o weithio gyda busnes yng Nghymru?

Gellir cymhwyso ein profiad eang i amrywiaeth eang o brosiectau gan gynnwys gweinyddu grantiau, rheoli eiddo, rhaglenni cymorth busnes pwrpasol a llawer mwy.

Cliciwch y dolenni isod i edrych ar ein partneriaethau neu cysylltwch â ni i drafod cydweithio.


 

Dywed Twitter...

Gadewch i ni drafod...

Mae'n bryd gwneud y newid hwnnw, cael eich busnes ar y trywydd iawn, a chyrraedd eich nodau?

Beth bynnag yw'r cwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydyn ni yma i helpu...

Os hoffech gael eich diweddaru gyda'n gwasanaethau, ticiwch yma 

Drwy lenwi'r ffurflen hon, rydych chi'n cydnabod y bydd eich manylion yn cael eu cadw ar gronfa ddata gyfrifiadurol i'n cynorthwyo gyda chadw cofnodion, dilyniant cleientiaid, dadansoddi rhifol ac at ddibenion ymchwil. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon yn fewnol i'ch cynorthwyo â'ch ymholiad busnes. Bydd eich data yn cael ei gynnal mewn modd cydymffurfio â GDPR.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48