Partneriaethau

Rydym bob amser yn agored i ddatblygu partneriaethau newydd â sefydliadau sy’n gallu defnyddio ein sgiliau a’n harbenigedd.

Mae partneriaeth â Busnes Mewn Ffocws yn rhoi mynediad i chi i’n harbenigwyr, ein cyfleusterau, a’r profiad helaeth a enillwyd gennym dros gyfnod o 30 mlynedd yn y sector busnesau bach.

Rydym yn rhagori yn y meysydd a ganlyn

  • Cyngor i fusnesau bach
  • Rheoli eiddo
  • Gweinyddu grantiau
  • Gwasanaeth Ymgynghori ym maes Adnoddau Dynol
  • A mwy

Beth gewch chi o bartneriaeth?        

Bydd partneriaeth â Busnes Mewn Ffocws yn sicrhau y caiff eich prosiect ei gyflawni o fewn ei amserlen a’i gyllideb, ac yn ôl y safon uchaf bosib.

Pan fyddwch yn sefydlu partneriaeth gyda ni, rydym yn hoff o feddwl eich bod yn ymuno â theulu Busnes Mewn Ffocws, a dyna pam rydym yn hapus i rannu ein cronfa fewnol helaeth o staff proffesiynol, medrus a phrofiadol.

Mae’r rhain yn amrywio o reolwyr eiddo a rhai sy’n negodi contractau, i gynghorwyr ariannol a gweithwyr proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol.

Ydych chi’n awdurdod lleol neu’n gorff o fewn y llywodraeth?

Os felly, byddem wrth ein boddau’n clywed gennych!        

Sefydlwyd partneriaethau gennym yn flaenorol, gyda sawl awdurdod lleol a chyrff o fewn y llywodraeth, i gyflenwi gwasanaethau a ariennir yn gyhoeddus, ynghyd â chymorth i fusnesau ledled Cymru.

Bu’r rhain yn llwyddiannus oherwydd ein dull hyblyg o weithio, cyflymder y cymorth a ddarperir gennym, ynghyd â’n cronfa fewnol o arbenigwyr ac adnoddau.

Felly cysylltwch â ni heddiw os oes arnoch angen darpariaeth o ansawdd uchel, ynghyd â phartneriaeth y gallwch ddibynnu arni.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Gofod busnes
Rwy’n chwilio am
Ystafelloedd Cyfarfod

Y newyddion diweddaraf

Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.