Partneriaethau

Rydym bob amser yn agored i ddatblygu partneriaethau newydd â sefydliadau sy’n gallu defnyddio ein sgiliau a’n harbenigedd.

Mae partneriaeth â Busnes Mewn Ffocws yn rhoi mynediad i chi i’n harbenigwyr, ein cyfleusterau, a’r profiad helaeth a enillwyd gennym dros gyfnod o 30 mlynedd yn y sector busnesau bach.

Rydym yn rhagori yn y meysydd a ganlyn

  • Cyngor i fusnesau bach
  • Rheoli eiddo
  • Gweinyddu grantiau
  • Gwasanaeth Ymgynghori ym maes Adnoddau Dynol
  • A mwy

Beth gewch chi o bartneriaeth?        

Bydd partneriaeth â Busnes Mewn Ffocws yn sicrhau y caiff eich prosiect ei gyflawni o fewn ei amserlen a’i gyllideb, ac yn ôl y safon uchaf bosib.

Pan fyddwch yn sefydlu partneriaeth gyda ni, rydym yn hoff o feddwl eich bod yn ymuno â theulu Busnes Mewn Ffocws, a dyna pam rydym yn hapus i rannu ein cronfa fewnol helaeth o staff proffesiynol, medrus a phrofiadol.

Mae’r rhain yn amrywio o reolwyr eiddo a rhai sy’n negodi contractau, i gynghorwyr ariannol a gweithwyr proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol.

Ydych chi’n awdurdod lleol neu’n gorff o fewn y llywodraeth?

Os felly, byddem wrth ein boddau’n clywed gennych!        

Sefydlwyd partneriaethau gennym yn flaenorol, gyda sawl awdurdod lleol a chyrff o fewn y llywodraeth, i gyflenwi gwasanaethau a ariennir yn gyhoeddus, ynghyd â chymorth i fusnesau ledled Cymru.

Bu’r rhain yn llwyddiannus oherwydd ein dull hyblyg o weithio, cyflymder y cymorth a ddarperir gennym, ynghyd â’n cronfa fewnol o arbenigwyr ac adnoddau.

Felly cysylltwch â ni heddiw os oes arnoch angen darpariaeth o ansawdd uchel, ynghyd â phartneriaeth y gallwch ddibynnu arni.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Gofod busnes
Rwy’n chwilio am
Ystafelloedd Cyfarfod

Y newyddion diweddaraf

Business in Focus yn cryfhau ei fwrdd anweithredol trwy benodi saith aelod newydd

Mae Business in Focus wedi penodi saith aelod newydd ar ei fwrdd anweithredol er mwyn helpu i ysgogi ei gynllun pum mlynedd ar gyfer datgloi potensial entrepreneuraidd y genedl. Mae’r penodiadau newydd yn cynnwys Anthony Couzens, cyfarwyddwr cydberthnasau yn HSBC – Bancio Corfforaethol; Bernie Davies, entrepreneur, siaradwr TEDx  a hyrwyddwr amrywiaeth; Pete Burnap, Athro gwyddorau […]

Mae’r Hwb Menter yn dychwelyd i danio twf mewn busnes yn Sir Gaerfyrddin

Diolch i gymorth ariannol gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, bydd yr Hwb yn ailagor ei ddrysau er mwyn parhau â’i genhadaeth – sef meithrin llwyddiant entrepreneuraidd yn y gymuned leol.

Chwifio baner Banc Busnes Prydain yng Nghymru

O brofiad Matt fel Ymgynghorydd Cynaliadwyedd, dysgodd fod menywod yn cael eu heffeithio’n sylweddol fwy andwyol gan y newid yn yr hinsawdd a materion i lawr y gadwyn gyflenwi. Roedd y sylweddoliad hwn, ynghyd â chefndir Joby mewn Dylunio Graffeg a’u hangerdd gydol oes ar y cyd am borthladdoedd awyr agored, yn sylfaen i syniad busnes ac o hynny, crëwyd Dryad