Gofod a Rennir

Mae gennym amrywiaeth o safleoedd busnes amlddefnydd yng Nghaerfyrddin, y Drenewydd a Hwlffordd y gellir eu harchebu ar gyfer rhannu mannau gweithio, cynnal cyfarfodydd a phrofi syniad busnes, ar sail tymor byr neu hirdymor.

Ac os ydych yn meddwl am gychwyn eich busnes eich hun, maent yn lleoedd gwych i gael cyngor a chefnogaeth, trwy sesiynau ar gychwyn busnes, gweithdai a digwyddiadau rhwydweithio.

Ein Gofod a Rennir

Rhannu Desgiau

Os ydych wedi diflasu’n gweithio o fwrdd eich cegin, yna bydd y lleoedd sydd gennym ar gyfer rhannu mannau gwaith yn eich siwtio i’r dim.

Mae gennym amrywiaeth o ddesgiau a chyfleusterau sydd ar gael o 9yb i 4.30yp, y gellir eu harchebu am ddim ond diwrnod, wythnos neu am gyfnod hirach hyd yn oed!

Mae ein system archebu ar-lein yn hawdd i’w defnyddio ac ar gael i unrhyw un.

Ystafelloedd Cyfarfod

Mae gennym amrywiaeth o fannau cyfarfod preifat os hoffech fod gyda’ch tîm neu gleientiaid mewn un lle.

Ond mae gennym gyfleusterau ar gyfer cynnal cyfarfodydd ar-lein hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys WiFi cyflym iawn, sgriniau HD, a llawer o blygiau ar gyfer eich gliniaduron a’ch offer!

Ceir cyflenwad diderfyn o de a choffi yn ein mannau cyfarfod, a gallwch ddefnyddio’r amryw fannau sydd ar gael gennym i gynnal sesiynau grŵp hefyd.

Gofod Prawf Crefft

Felly rydych wedi rhoi amser yn arbennig i ddatblygu eich cynnyrch ac mae’r busnes yn edrych yn wych ar bapur, ond nawr mae angen i chi wybod pwy sydd fwyaf tebygol o brynu eich cynnyrch a dyna beth yw pwrpas y Gofod a Rennir. Mae gofod ar gyfer siopau pop-yp ar gael ym mhob lleoliad i’ch galluogi i wneud y gwaith ymchwil angenrheidiol a fydd o gymorth i chi ddeall eich marchnad, eich sefyllfa o ran pris ac ennill adborth ar eich cynnyrch.

Gwasanaethau o fewn Gofod a Rennir

Cymorth i Gychwyn Busnes

Ynghyd â’r amryw gyfleoedd a gynigir gan Ofod a Rennir, gallwch gael mynediad i’r gwasanaeth cymorth i fusnesau, sy’n rhad ac am ddim, trwy dimau’r Hybiau Menter Ffocws, neu Gynghorydd Busnes ar y safle. Mae’r gwasanaeth hwn yn gyfle ardderchog i gael barn am syniad busnes newydd, neu i fynd i’r afael â’r hyn yr ydych ei angen i roi cychwyn arni.

Cyngor Busnes

Nid dim ond rhoi cyngor i fusnesau sy’n cychwyn fyddem ni, ond i fusnesau sefydledig hefyd!

Mae ein Gofod a Rennir yn berffaith ar gyfer trefnu cyfarfod gyda’n cynghorwyr busnes arbenigol.

Gallant roi cyngor a chymorth i chi ynghylch:

• Datblygu a thyfu eich busnes ar raddfa fwy
• Datblygu cynhyrchion neu wasanaeth
• Ehangu i ranbarthau a marchnadoedd newydd
• Cael cyllid i dyfu eich busnes

Ydych chi’n chwilio am safle ar gyfer swyddfa?

Cymrwch olwg ar eiddo arall ledled Cymru

Y newyddion diweddaraf

Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.