Menter Gymdeithasol yn Ennill Achrediad Cyber Essentials Plus

21/07/23

Mae prif sefydliad cymorth busnes Cymru, Business in Focus, wedi ennill achrediad y Cyber Essentials Plus, cynllun a gefnogir gan y diwydiant, i helpu i amddiffyn busnesau rhag bygythiadau cyffredin ar-lein.

Mae Cyber Essentials Plus yn ardystiad seiberddiogelwch trwyadl sy’n dilysu bod sefydliadau yn cynnal safonau ac arferion gorau a gydnabyddir gan y diwydiant. Mae bod yn Sefydliad Cyber Essentials Plus yn golygu bod Business in Focus wedi dangos ei ymrwymiad i weithredu a chynnal rheolaethau diogelwch effeithiol ar draws ei seilwaith, rhwydweithiau a systemau.

Er mwyn cyflawni’r statws hwn, cafodd Business in Focus asesiad cynhwysfawr a gynhaliwyd gan gorff ardystio annibynnol. Roedd yr asesiad yn cynnwys prawf technegol llym a sganiau bregusrwydd, gan sicrhau bod rheolaethau diogelwch y cwmni yn lliniaru risgiau seiber yn effeithiol.

Drwy gwblhau’r asesiad yn llwyddiannus, mae Business in Focus wedi dangos ei ddull rhagweithiol o ymdrin â seiberddiogelwch drwy wella ei amgylchedd digidol diogel presennol. Mae’r cyflawniad hwn yn pwysleisio ymrwymiad parhaus y cwmni i ddiogelu gwybodaeth sensitif a chynnal y safonau uchaf o ran diogelu data.

Dywedodd Phil Jones, Prif Weithredwr Business in Focus:

“Mae’n hollbwysig i ni bod ein gweithwyr, ein partneriaid a’n cleientiaid yn ymddiried yn Business in Focus. Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi ennill statws Cyber Essentials Plus. Mae cyrraedd y safon hon yn dilysu ein prosesau seiber, ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn trin yr holl ddata yn y ffordd fwyaf diogel, a gobeithio yn rhoi hyder i’n sylfaen cwsmeriaid a chleientiaid cyfan. Mae’n amlygu ein hymrwymiad i seiberddiogelwch a pha mor bwysig ydyw i’n partneriaid a’n cleientiaid deimlo’n ddiogel wrth gynnal busnes gyda ni.”

Fel sefydliad ardystiedig Cyber Essentials Plus, mae Business in Focus yn dangos ei barodrwydd i fynd i’r afael â heriau seiberddiogelwch, gan gryfhau ei enw da fel partner dibynadwy y gellir ymddiried ynddo. Nid yn unig y mae’r ardystiad yn gwella gallu’r cwmni i liniaru risgiau seiber ond hefyd ei ymwybyddiaeth seiber mewn tirwedd ddigidol sy’n datblygu’n gyflym.