fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Yn ddiweddar, mae Russell Heath Accountants wedi cyrraedd carreg filltir fel tenant Business in Focus. Wedi’i leoli yn Adeiladau Frazer eiconig yr eiddo ym Mae Caerdydd ar hyn o bryd, mae Russell Heath wedi bod yn denant ers dros 20 mlynedd bellach.

“Bu fy mhrofiad o gysylltu â’r Tîm Eiddo fel tenant yn ardderchog erioed, a dros y blynyddoedd mae Business in Focus wedi cadw’r costau rhent i lawr. Mae Bae Caerdydd yn lleoliad delfrydol, gan ei bod hi’n hawdd ei chyrraedd ac yn cynnig cyfleusterau parcio ar y safle. Hefyd, fel tenant, gallaf ddefnyddio’r ystafelloedd cyfarfod ym mhob safle am ddim os oes angen i mi gwrdd â chleient.” Mae gan Business in Focus hefyd staff ar y safle i roi croeso proffesiynol i’n cleientiaid, ac mae hynny’n fantais fawr o fod yn denant yno”.

Daeth Russell yn denant ym mis Mai 2001, ar ôl dechrau practis cyfrifeg ym mis Medi 1994 gyda dim ond llond llaw o gleientiaid. Yn gyflym, llwyddodd i sefydlu’r busnes i fod yn ddarparwr gwasanaeth poblogaidd yn yr ardal leol, ac mae ganddo lu o gleientiaid bellach. Mae Russell wedi ehangu’r tîm i chwe aelod staff dros y blynyddoedd, ac mae’n gweithio yn ei swyddfeydd ym Mae Caerdydd a’r Bontfaen, sy’n cynnig tîm a gwasanaeth mwy hygyrch i’w gleientiaid.

“Mae gennym berthynas Landlord/Tenant wych”

Mae Natalie Owen o Business in Focus yn adnabod Russell Heath Accountants yn dda iawn gan ei bod wedi gweithio ochr yn ochr â nhw gyhyd. Dywedodd Natalie, “Maent yn dîm gwych i weithio gyda nhw a’u cefnogi, mae gennym berthynas Landlord/Tenant dda iawn. Maent yn cynnig gwasanaeth ardderchog a bellach yn cefnogi llawer o fusnesau bach a chanolig, ac rwy’n deall pam. Mae’r tîm yn hynod groesawgar a phositif, sy’n un o’r amryw resymau am eu llwyddiant dros y blynyddoedd”.

“Mae cymuned ardderchog o fusnesau yn Adeiladau Frazer”

“Yn ogystal â bod yn landlordiaid da, sy’n cynnig telerau hyblyg iawn heb unrhyw ymrwymiad, mae Business in Focus hefyd wedi cyfeirio llawer o gleientiaid atom ni, a’u cyflwyno i ni dros y blynyddoedd. Ry’n ni’n ddiolchgar iawn am hynny. Mae cymuned ardderchog o fusnesau yn Adeiladau Frazer. Mae llawer o’r rhai eraill wedi bod yno mor hir â ni, sy’n dangos pa mor wych yw’r lleoliad a pha mor wych yw gwasanaeth Business in Focus. Yn 61 oed, does gen i ddim cynlluniau i laesu dwylo cyn bo hir. Trwy lwc, rwyf wedi cadw’n ffit drwy fy mywyd a gallaf ddod i ben â’r llwyth gwaith prysur. Yn y pen draw byddaf yn meddwl am werthu’r practis, ond nid wyf yn bwriadu gwneud hynny am sbel eto” meddai Russell.

Mae Business in Focus yn darparu llety busnes y ein portffolio o eiddo ledled de Cymru, sy’n gartref i sawl busnes bach all elwa ar gyngor ar y safle a chymuned entrepreneuraidd ardderchog. Mae’r gofod yn cael ei gynnig gyda thelerau hyblyg, does dim costau cudd a dim angen ymrwymo i gontract hir.

Cymerwch gip ar y portffolio eiddo

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48