Mae’r polisi hwn rhwng chi, defnyddiwr y wefan a Business in Focus Limited, perchnogwyr a darparwyr y wefan. Cymerir preifatrwydd eich manylion yn ddifrifol iawn gan Business in Focus Limited. Mae’r polisi priefatrwydd hwn yn berthnasol i ein defnydd ni o unrhyw neu holl ddata casgwlyd gennym ni neu wedi eich darparu gennych chi sy’n berthnasol i chi ac eich defnydd chi o’r wefan yma. Darllenwch y polisi yma yn ofalus iawn.

Yn y polisi preifatrwydd yma, defnyddir y termau canlynol:

Data
Yr holl wybodaeth yr ydych yn trosglwyddo i Business in Focus Limited trwy’r wefan. Mae’r diffiniad hwn yn cynnwys, lle bo’n priodol, diffiniadau trosglwyddwyd yn y Ddeddf Amddiffyn Data 1998.

Cwcis
Ffeil bach tecst mae’r wefan yma’n gosod ar eich cyfrifiadur pan rydych yn ymweld â rhai darnau o’r wefan a/neu rydych yn defnyddio adnoddau penodol o’r wefan. Cewch fanylion am y cwcis defnyddir ar y wefan hon yn y cwml isod (Cwcis);

Business in Focus Limited
Business in Focus Limited, cwmni corfforedig yn Lloegr a Cymru gyda’r cyfeiriad cofrestredig yn Units 14 Bocam Park ac gyda’r swyddfa cofrestredig ar Heol Oldfield, Pencoed, Pen-y-Bont, CF35 5LJ;

UK and EU Cookie Law
The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 as amended by the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;

‘Defnyddiwr’ neu ‘chi’
Unryw trydydd barti sy’n ymweld â’r wefan a sy ddim yn (i) gweithio i Business in Focus Limited ac yn gweithredu oherwydd gwaith neu (ii) yn gynghorwr neu’n debyg ac yn darparu gwasanaeth Business in Focus Limited ac yn mynd at y wefan mewn cysylltiad o ddarparu y fath gwasanaeth;

Gwefan
Y gwefan rydych yn defnyddio ar hyn o bryd, www.businessinfocus.co.uk, ac unrhyw is-barth o’r wefan hon oni bod wedi ei cau allan gan amodau a thelerau eu hunain.

Yn y polisi preifat hon, heblaw bod y cynnwys angen dehongliad gwahanol:

a. mae’r unigol yn cynnwys y lluosog ac i’r gwrthwyneb;
b. mae cyfeiriadau at is-gymylau, cymylau, rhestrau, neu atodiadau yn cyfeirio at is-gymylau, cymylau, rhestrau, neu atodiadau y polisi preiftatrwydd hwn;
c. mae unryw gyfeiriad at person yn cynnwys cwmnïau, busnesau, endidau llywodraethol, partneriaethau ac ymddiriedolaeth
ch. “yn cynnwys/gan gynnwys” yn golgu “yn cynnwys heb gyfyngiadau”;
d. mae cyfeiriad at unrhyw ddarpariaeth statedgol yn cynnwys unrhyw newid iddi;
dd. dydy’r teitlau ac is-deitlau ddim yn ffurfio rhan o’r polisi preifatrwydd hwn.

Amrediad y polisi preifatrwydd hwn

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasnol i Business in Focus Limited a’i defnyddwyr yn unig o ran y wefan hon. Nad yw’n estynu i unrhyw wefannau gallech eu cyrraedd o’r wefan hon, yn cynnwys, ond dim yn cyfyngu i, unrhyw ddolennau bydden efallai yn rhannu i wefan cyfryngau cymdeithasol.

Data Gasglwyd

Byddem efallai yn casglu’r data yma oddiwrthych, sy’n cynnwys data personnol:

a. Enw
b. Dyddiad geni;
c. Rhyw;
ch. Teitl Swydd;
d. Swydd;
dd. Manylion cyswllt megis cyfeiriadau ebyst a rhifau ffôn;
e. Gwybodaeth demograffeg megis côd post, hoffterau a diddordebau;
f. cyfeiriad IP (yn awtomatig);
ff. Math o borwr gwe a’r fersiwn (awtomatig);
g. System gweithredu (awtomatig);
ng. Rhestr o URLs yn dechrau gyda gwefan gyfeirio, eich gweithrediad ar y wefan hon, a’r wefan rydych yn symud ymlaen i (awtomatig);
h. ym mhob achos, yn unol â’r polisi preifat hwn.

Ein Defnydd o Ddata

Er mwyn y Ddeddf Amddiffyn Data 1998, Business in Focus sy’n ‘meistrioli’r data’.

Byddwn yn cadw unrhyw ddata y byddwch yn ei roi i ni 12 mis.

Oddieither bod yn ofynnol neu yn caniatol i ni o ran y gyfraith, neu yn destun i unrhyw ddatganiadau trydydd person gosodwyd allan yn y polisi hwn, na fydd eich data yn cael ei ddatgylu neu rhannu gyda unrhyw drydydd person. Nad yw hyn yn cynnwys ein cysylltiedigion ond gofynnwn eich caniatâd cyn datgelu unrhyw wybodaeth. Bydd hefyd yn ein helpu gyda eich ymholiad penodol.

Ceidwir bob ddata personol yn ddiogel yn nhrefniadau’r Ddeddf Amddiffyn Data 1998. Am fwy o fanylion ar ddiogelwch, gwelwch y cymal isod (Diogelwch).

Ar adegau, efallai bydd angen rhai neu i gyd o’r data uchod arnyn ni er mwyn eich darparu chi gyda’r gwasanaeth a phrofiad gorau posibl tra’n defnyddio ein gwefan. Gall defnyddio data yn benodol ar gyfer y rhesymau isod:

a. cofnodi recordiau mewnol;
b. gwela ein cynnyrch/gwasanaethau;
c. trosgwlyddio trwy ebost deunydd marchnata gall fod o ddiddordeb i chi;
ch. cysylltu ar gyfer rhesymau ymchwil trwy ebost, ffôn, ffacs neu bost. Gall ddefnyddio’r gwybodaeth yma er mwyn adnewyddu neu personoli’’r gwefan; ym mhob sefyllfa, byddem yn dilyn yr hyn a amlinellir yn y polisi preifatrwyd.

Gwefannau a Gwasanaethu Trydydd Person

Gall Business in Focus Limited, o bryd i’w gilydd, cyflogi gwasanaethau pobl eraill os yn delio gyda prosesau hanfodol i’r wefan rhedeg yn iawn. Nad oes mynediad i ddata personol penodol rhannwyd gan defnyddwyr y wefan hon ar gael i’r math gweithwyr yma.

Cysylltiadau i wefannau eraill.

Gall y wefan, o bryd i’w gilydd, cynnig dolennau i wefannau eraill. Nad oes unrhyw reolaeth gennym dros wefannau eraill ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y wefannau eraill. Dydy’r polisi preifatrwydd hon ddim yn berthnasol i fath gwefannau. Rydym yn eich cynghori i ddarllen polisi preifratrwydd neu datganiad unrhyw wefan arall cyn eu defnyddio.

Meistrioli defnydd eich data

Lle bynnag mae angen i chi rhoi unrhyw ddata, bydd opsiynnau gennych i gyfyngu ein defnydd o’r ddata yna. Efallai bydd hwn yn cynnwys y canlynol: defnydd ddata ar gyfer marchnata’n uniongyrchol; a rhannu data gyda thrydydd person.

Ymarferoldeb y wefan

I ddefnyddio holl weithrediadau a nodweddion sydd ar gael ar y wefan, efallai bydd angen mewnbwydo data penodol. Gallech gyfyngu defnydd cwcis eich porwr gwe. Am fwy o fanylion, gwelwch y cwml isod (cwcis).

Mynd at ddata eich hunan

Gennych yr hawl i ofyn am gopi o unrhyw ddata ceidwir gan Business in Focus (lle ceidwir y fath ddata) and does dim angen talu am y wybodaeth yma.

Diogelwch

Mae diogelwch data yn bwysig dros ben i Business in Focus Limited ac er mwyn amddiffyn eich data rydym wedi paratoi dulliau corfforol, electroneg a rheolaeth er mwyn diogelu a sicrhau data casglwyd ar y wefan hon. Os mae angen cyfrinair ar gyfer ardaloedd penodol o’r wefan, y chi sy’n gyfrifol am ei gadw’n gyfrinachol. Ymgeisiwn wneud ein gorau i amddiffyn eich data personol chi. Pa fodd bynnag, dydy trosglwyddo gwybodaeth dros y we ddim yn gyfangwbl diogel a gwnech ar eich menter eich hun. Ni allen sicrhau diogelwch eich data trosglwyddwyd i’r wefan.

Cwcis

Efallai bydd y wefan hon yn gosod a mynd at cwcis penodol ar eich cyfrifiadur. Defnyddir Business in Focus Limited cwcis i wella eich profiad ar y wefan ac i wella ein ystod o wasaneethau. Mae Business in Focus Limited wedi dewis y cwcis hyn yn ofalus ac wedi cymryd camau er mwyn diogelu bod eich preifatrwydd wedi ei amddiffyn a pharchu drwy’r amser. Mae pob cwci a ddefnyddir gan y wefan hon yn ufud i gyfraith DU a chyfriath cwcis yn Ewrop.

Cyn i’r wefan gosod cwcis ar eich cyfrifiadur, daw neges lan i ofyn eich canitâd i’r cwcis yna. Wrth roi caniatâd i osod cwcis, rydych yn galluogi Business in Focus Limited i ddarparu profiad gwell i chi. Gallech, os dymunwch, gwrthod caniatâd i osod cwcis; pa modd bynnag, mae siawns na fydd ambell nodweddion yn gweithio’n perffaith fel oedd ein bwriad.

Gall y wefan hon gosod y cwcis dilynol:

Math o Gwci Pwrpas: Cwcis Dadansoddol/perfformio. Ffeil bach ydy cwci sy’n gofyn caniatâd i osod ei hunan ar disc caled eich cyfrifiadur. Unwaith rydych yn cytuno, ychwanega’r ffeil ac mae’r cwci yn helpu dadansoddi traffig y wefan neu gadael i chi wybod pan rydych chi’n ymweld â wefan benodol.

Mae cwcis yn gadael i wefannau ymateb i chi yr unigolyn. Mae rhaglen y wefan yn gallu newid i weithredau i’ch anghenion, hoffterau a anhoffterau trwy casglu a chofio gwybodaeth am eich hoffterau. Mae’r wefan yn defnyddio Google Analytics a dylai ddefnyddwyr analluogi cwcis yn eu porwr os nad ydyn eisiau i’w ymweliad cael ei dilyn. Defnyddia Google Analytics cwcis llog traffig er mwyn adnbod pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hwn yn helpu ni i edrych ar ddata traffig gwefan i wella ein gwefan er mwyn addasu hi at anghenion ein cwsmeriaid. Defnyddir y wybodaeth hon ar gyfer ymchwil stategol ac yna dilei’r data o’r system. Ar y cyfan, mae cwcis yn helpu ni eich darparu chi gyda gwefan well, gan helpu ni i asesu pan dudalenau rydych yn gweld yn ddefnyddiol neu beidio. Dydy Cwcis ddim, mewn unrhyw ffordd rhoi mynediad i’ch cyfrifiadur neu unrhyw wybodaeth amdanoch chi heblaw y data rydych yn dewis rhannu gyda ni. Gallech dewis i dderbyn neu wrthod cwcis. Gallech ddewis i alluogi neu analluogi cwcis yn eich porwr gwe. Mae rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn rhagosodedig ond gall newid hyn. Am fwy o fanylion, ewch i’r dewislen cymorth yn eich porwr gwe.

Gallech ddewis i ddileu cwcis unrhyw amser; pa fodd bynnag mae siawns gallech colli unrhyw wybodaeth sy’n eich galluogi i fynd at y wefan yn gynt ac yn haws gan gynnwys, ond dim yn rhwstredig i’ch gosodiadau personol. Awgrymir eich bod yn sicrhau bod eich porwr gwefan yn gyfoes ac eich bod yn mynd at y cymorth ar arweiniaeth darparir gan ddatblygwyr eich porwr os rydych yn ansicr am newid eich gosodiadau preifatrwydd.

Cyffredinol

Ni chwech drosglwyddo eich hawliau dan y polisi preifatrwydd hon i unrhywun arall. Fe allen ni trosgwlyddo ein hawliau ni dan y polisi preifatrwydd hon os gredwn yn hyderus na fydd yn effeithio ar eich hawliau chi.

Os darganfydda llys neu awdurdod gymwysedig bod unrhyw ddarpariaeth o’r polisi preifatrwydd hwn (neu rhan o’i ddarpariaeth) yn annilys, anghyfreithlon, neu’n anorfodadwy bydd y darpariaeth neu rhan o’r darparieth yna i’r radd a fynnir, eu dilei a ni fydd dilysrwydd a gorfodadwy o unrhyw ddarparieathau eraill o’r posili preifatrwydd yma dan effaith.

Oni bod wedi cytuno yn barod, ni fydd unrhyw oedi, deddf, neu anwaith gan unrhyw un sy’n arfer eu hawliau neu gywiriad yn eu derbyn fel ildiad hawl o hynny, neu o unrhyw hawl neu gywiriad arall.

Llywodraethwir a dadansoddir y cytundeb hwn yn ôl gyfraith Lloegr a Chymru. Bydd unrhyw gwynion sy’n codi o dan y cyntundeb yn destun i awdurdodaeth cyfyngol llysoedd Lloegr a Chymru.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Ceidwir bob hawl gan Business in Focus Limited i newid y polisi preifatrwydd fel gwelir yn angenrheidiol o bryd i’w gilydd neu os mae’r gyfraith yn ein gorfodi. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu hysbysebu ar y wefan a chymerir eich bod yn derbyn termau y polisi preifatrwydd ar eich ymweliad cyntaf chi i’r wefan ar ôl y newidiadau.

Cysylltwch â Business in Focus Limited drwy ebost hello@businessinfocus.co.uk.