fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Mae Mallows Beauty, a sefydlwyd gan Laura Mallows sydd â gradd mewn Dylunio Ffasiwn, yn frand gofal croen hwyliog, arloesol, di-lol sy'n canolbwyntio ar hunanofal a lles meddwl.

Roedd yr ystod wreiddiol o gynhyrchion yn cynnwys codenni masgiau wyneb gyda dywediadau bywiog, lliwgar a chadarnhaol yn ymwneud ag iechyd arnynt, a oedd wedi'u hanelu at annog cynulleidfa ieuengach i feddwl yn gadarnhaol. Mae'r busnes wedi addasu ei fodel yn gyflym i ddarparu cynhyrchion mawr eu hangen yn ystod pandemig y coronafeirws.

"Pan ddyluniais y busnes, roeddwn yn awyddus i wneud rhywbeth gyda chynhyrchion da ac onest"

Laura Mallows, Mallows BeautyWedi iddi gyflawni llwyddiant sylweddol yn y diwydiant ffasiwn gyda'i gwaith yn cael sylw mewn erthyglau golygyddol ar-lein ar gyfer British Vogue, Vogue Italia ac WGSN, ynghyd â llwyddiant rhagorol fel prynwr yn Dune London; penderfynodd Laura i ymchwilio i ddechrau ei busnes ei hun.

Ar ôl sylwi ar fwlch yn y farchnad am fwy o gynhyrchion gofal croen onest drwy ddioddef yn ddiflino gyda'i chroen ei hun, a chael cefnogaeth i ddod o hyd i gyflenwyr yn y Deyrnas Unedig, sefydlodd Laura Mallows Beauty fis Mawrth 2020.

Fodd bynnag, wrth i gyfyngiadau cyfnod clo y coronafeirws ddwysáu'n gyflym, roedd yn amlwg bod angen i'r busnes amrywio'n gyflym er mwyn goroesi. A hithau wedi'i hysgogi gan newidiadau yn y farchnad ac awydd gwirioneddol i gefnogi'r rheng flaen yn y frwydr yn erbyn Covid-19, adeiladodd Laura ar ei pherthynas gyda distyllfa leol i anfon diheintydd dwylo at gyflenwyr y GIG.

Sut wnaeth Benthyciadau Dechrau Busnes helpu i sefydlu Mallows Beauty

Cysylltodd Laura â Busnes mewn Ffocws i wneud cais am Fenthyciad Dechrau Busnes o £25,000. Cefnogodd Steve Hammond, Ymgynghorydd Benthyciadau Dechrau Busnes, gyda'r cais a threuliodd amser yn trafod cynllun busnes cychwynnol Laura, yn egluro'r newidiadau a fyddai eu hangen i sicrhau y byddai'r cais yn cael ei gymeradwyo.

Yn dilyn y gefnogaeth gychwynnol, roedd Steve yna yn gallu mentora Laura, gan ddangos iddi sut i ddod o hyd i gyflenwyr y Deyrnas Unedig a'i llywio yn y cyfeiriad cywir i wneud cyswllt a sefydlu perthnasau busnes. Dywedodd Steve, "Roedd hi'n bleser gweithio gyda Laura, mae hi wirioneddol yn gwybod ei phethau ac wedi meddwl yn galed am ei chynllun busnes. Mae ganddi ddyfodol disglair mewn busnes."

Bydd Steve yn parhau i fentora Laura dros y naw mis nesaf i fagu ei hyder i barhau â'i busnes sydd eisoes yn llwyddiannus.

"Roedd Steve yn wych. Bu yno i mi bob awr o'r dydd ac roedd ei gefnogaeth yn amhrisiadwy. Roedd yn hynod ganmoliaethus tuag at fy nghynllun busnes, a helpodd i fagu fy hyder ar fy nhaith dechrau busnes"

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Ers amrywio ym mis Ebrill 2021, mae Mallows Beauty wedi gallu cefnogi'r frwydr yn erbyn Covid-19 ac wedi cyflawni mwy na £100,000 mewn gwerthiannau. Mae'r diheintydd dwylo eisoes ar werth yn Harrods, ar-lein gyda Skinny Dip ac yn fuan bydd ar gael ar un o sianelau siopa poblogaidd ar y teledu.

Er mai busnes newydd sydd ganddi, penderfynodd Laura yn gynnar ei bod eisiau gwneud mwy i gefnogi'r GIG, felly ar hyn o bryd mae Mallows Beauty yn rhoi 5% o'i elw i'r GIG.
Prif her Laura yw rhannu ei hamser rhwng gweithio yn y busnes a gweithio i sefydlu'r busnes, ac ar hyn o bryd mae'n canolbwyntio ei hymdrechion ar y diheintydd dwylo ond ei huchelgais yw datblygu'r cynhyrchion harddwch ymhellach pan fydd Covid-19 yn caniatáu hynny.

"Roedd gweithio gyda Busnes mewn Ffocws i wneud cais am Fenthyciad Dechrau Arni yn brofiad gwych"

Beth yw Benthyciad Dechrau Busnes?

Mae Benthyciad Dechrau Busnes yn fenthyciad personol a gefnogir gan y llywodraeth sydd ar gael i unigolion dros 18 sy'n ceisio cychwyn neu dyfu busnes yn y DU. Prif nod y Benthyciadau Dechrau Busnes yw sicrhau bod busnesau newydd dichonadwy yn cael mynediad at y cyllid a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

Os ydych yn derbyn benthyciad, byddwn yn eich cefnogi chi drwy eich taith, ac yn darparu mentor busnes i chi am 12 mis o'r dyddiad rydych yn derbyn eich benthyciad. Mae Benthyciadau Dechrau Busnes ar gael i fusnesau sydd ar fin lansio, neu'r rheiny sydd wedi bod yn masnachu am hyd at 24 mis.

Dysgwch fwy am Fenthyciadau Cychwyn Busnes a gwneud cais ar-lein

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48