fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Fel cleient, rhanddeiliad neu bartner i Busnes mewn Ffocws, rydym eisiau tawelu eich meddwl ein bod yn cymryd y camau priodol i ddiogelu ein gweithwyr a'r rheiny sy'n defnyddio ein gwasanaethau mewn ymateb i achosion coronafeirws COVID-19. .

Yn ystod y sefyllfa unigryw hon, ein blaenoriaeth bob tro fydd diogelu iechyd a llesiant ein cydweithwyr a chleientiaid. Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli nawr, yn fwy nag erioed, ei bod hi'n hanfodol bwysig ein bod yn medru parhau â'n gwasanaethau i fusnesau Cymru wrth inni ymdopi â'r amgylchiadau gwbl newydd hyn.

Mae ein Tîm Parhad Busnes yn cyfarfod yn rheolaidd i adolygu ein cynlluniau parhad ac addasu ein hymatebion i'r amgylchiadau newidiol.

Mae rhan helaeth o'n busnes eisoes yn defnyddio model busnes gweithio o bell, felly rydym yn barod iawn i gynnig gwasanaeth gwydn. Byddwn yn chwim ac yn ymatebol i anghenion ein cleientiaid wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Drwy gydol hyn, rydym yn dilyn arweiniad Llywodraeth y DU, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac ACAS, ac wedi gweithredu'r mesurau canlynol:

  • Rydym yn osgoi teithio nad yw'n hanfodol - o fewn y DU a thramor - nes clywir yn wahanol.  Mae ein timau a'n partneriaid yn cynnal cyfarfodydd dros y ffôn a thrwy gysylltiad fideo, lle bynnag bo modd.
  • Rydym wedi gohirio ein holl ddigwyddiadau a gynhelir ac yn ffrydio'n fyw lle bo modd - yn ogystal â datblygu gweminarau a digwyddiadau eraill y gellir eu ffrydio er mwyn cefnogi ein cleientiaid a'n cymunedau.
  • Rydym yn atgoffa ein cydweithwyr bod pob un ohonom yn gyfrifol am wneud popeth y gallwn i amddiffyn ein hunain a'n gilydd, a dilyn canllawiau swyddogol Llywodraeth y DU.
  • Rydym yn gweithio'n galed i gadw ein safleoedd ac ardaloedd busnes ar agor er mwyn galluogi ein tenantiaid i redeg eu busnesau. Rydym yn gweithredu mesurau hylendid, glanhau a phellhau cymdeithasol ychwanegol er mwyn diogelu pobl hyd gorau ein gallu.

Byddwn yn adolygu'r sefyllfa'n barhaus er mwyn sicrhau ein bod yn ymateb i gyngor diweddaraf y llywodraeth ac ein bod yn darparu'r lefel uchaf bosib o gefnogaeth i'n cleientiaid. Rydym hefyd yn cydnabod y bydd achosion Covid-19 yn cyflwyno heriau unigryw a chwbl newydd i'n cleientiaid o ran sut y maent yn rhedeg eu busnesau neu sefydliadau, ac rydym eisiau tawelu eich meddwl ein bod yma i helpu i'ch arwain hyd gorau ein gallu.

 

Katy Chamberlain
Prif Weithredwr

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48