fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Mae Busnes mewn Ffocws, y fenter gymdeithasol sy’n helpu busnesau bychan i gychwyn ar eu taith a thyfu ers bron iawn tair degawd, wedi cael achrediad Aur gan Buddsoddwyr mewn Pobl, sy’n dangos eu hymroddiad i berfformiad rhagorol trwy reoli pobl yn dda.

Mae gan y cwmni swyddfeydd ac adeiladau ledled De Cymru, ac mae’n cynnig cymorth â materion cynllunio, cyflogaeth ac adnoddau dynol, cymorth i gael cyllid, seminarau hyfforddiant a digwyddiadau – yr holl elfennau hanfodol a alla wneud gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant ar gyfer busnes.

Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP) yw’r safon ryngwladol ar gyfer rheoli pobl, ac mae’n diffinio beth sy’n ofynnol i arwain, cynorthwyo a rheoli pobl yn effeithiol i gyflawni canlyniadau cynaliadwy

Mae fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl yn sail i’r safon, ac mae hynny’n adlewyrchu’r tueddiadau diweddaraf mewn gweithleoedd, sgiliau hanfodol a’r strwythurau effeithiol sy’n ofynnol i ragori mewn unrhyw ddiwydiant.

Mae achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl yn caniatáu i sefydliadau feincnodi eu hunain mewn cymhariaeth â goreuon byd busnes yn rhyngwladol.  Mae achrediad aur yn golygu eu bod yn cynnal yr un safonau â chwmnïau byd-eang mawr sydd hefyd wedi cael y wobr, yn cynnwys Sony a Fujitsu.

Ar adeg yr achredu, mae Busnes mewn Ffocws ymhlith y 7% o’r sefydliadau BmP yn y Deyrnas Unedig, ac un o’r deg sefydliad gorau o fewn y sector ymgynghori a chyfrifyddu.

Gan wneud sylwadau am y dyfarniad, dywedodd Katy Chamberlain, Prif Weithredwr Busnes mewn Ffocws: “Fel cwmni sy’n canolbwyntio ar helpu busnesau eraill i dyfu a bod yn llwyddiannus, mae’n rhaid i ni yn y lle cyntaf sicrhau fod prosesau priodol yn eu lle yn ein busnes ni a chydnabod pwysigrwydd ein tîm ein hunain.

“Mae gennym ni arweinyddion cryf yn ein uwch dîm rheoli ac mae hyn yn dylanwadu ar y cwmni cyfan ar bob lefel, ac amlygir hynny gan y cyfathrebu gwell rhwng ein personél sydd wedi cyfrannu at yr achrediad. Mae’r wobr hon yn glod i’r holl bobl wych sydd gennym ni yn Busnes mewn Ffocws a’r gwaith rhagorol a wneir ganddynt, felly mae hyn yn gyfle gwych i’w llongyfarch a diolch i bawb ohonynt.”

Dywedodd Paul Devoy, Pennaeth Buddsoddwyr mewn pobl: “Fe hoffem ni longyfarch Busnes mewn Ffocws.  Mae achrediad gan Buddsoddwyr mewn Pobl yn arwydd o gyflogwr gwych, lle rhagorol i weithio ac ymroddiad amlwg i lwyddiant.  Dylai Busnes mewn Ffocws fod yn hynod o falch o’u llwyddiant.”

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48