fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

 

Amdano Business in Focus

Sefydliad di-elw yw Business in Focus sydd wedi bod yn helpu busnesau ymsefydlu a datblygu am dros 30 o flynyddoedd. Mae hanes ardderchog gennym o greu a gweithredu cytundebau Cymorth Busnes ar gyfer amrywiaeth o gwsmeriaid, gan gynnwys Llywodraethau Cymru a’r D.U. a chyrff eraill y sectorau preifat a chyhoeddus.

Rydym yn darparu perchenogion a rheolwyr busnesau bach a chanolig (BBaChan) gyda chymorth busnes, cynllunio, hyfforddiant sgiliau, help gyda cyllid, yn ogystal â darparu lleoliad busnes drwy ein portffolio o eiddo ar draws De Cymru.

Mae’n bleser mawr gan Business in Focus ddarparu gwasanaeth Busnes Cymru sef brif wasanaeth Busnes Llywodraeth Cymru; yn darparu busnesau bach gyda chyngor busnes un-i-un, hyfforddiant sgiliau busnes a gweithdai busnes.

Ymgartrefa ein safleoedd busnes nifer o fusnesau bach ar draws De Cymru, a gallent derbyn cymorth a chyngor am ddim oddiwrth ein Cynghorwyr Busnes, sy’n gweithio gyda cleientiaid yn un-i-un er mwyn helpu datblygu a thyfu busneau pobl. Cysylltwch â ni.

 

Ymgynghoriaeth Fasnachol

Busnes Cymru

Syniadau Mawr Cymru

Busnes Cymdeithasol Cymru

Benthyciadau Dechrau Busnes

Eiddo

Swyddfeydd wedi’u gwasanaethu ac Unedau Diwydiannol Golau

Mae ein portffolio o 15 safle ar draws De Cymru yn cynnwys dros 300 o fusnesau. Yr hyn sy’n ein gosod ni ar wahân yw ein tîm cymwynasgar ac ein termau hyblyg; dim ond bond gwerth un mis o rent a mis o rybydd i adael.

Rydym yn deall y pwysau sydd ar ein perchenogion busnes felly mae ein tenantiaid yn talu am un mis, heb unrhyw gostau cudd neu costau gweinyddiaeth.

Mae ein safleoedd yn manteisio o barcio ar y safle, mae nifer yn cynnig mynediad 24 awr ac mae pob un yn ymffostio am eu lleoliad gyda cysylltiadau cludiant rhwydd i staff, cwsmeriaid a darparwyr.

 

Gadewch i ni drafod...

Mae'n bryd gwneud y newid hwnnw, cael eich busnes ar y trywydd iawn, a chyrraedd eich nodau?

Beth bynnag yw'r cwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydyn ni yma i helpu...

Os hoffech gael eich diweddaru gyda'n gwasanaethau, ticiwch yma 

Drwy lenwi'r ffurflen hon, rydych chi'n cydnabod y bydd eich manylion yn cael eu cadw ar gronfa ddata gyfrifiadurol i'n cynorthwyo gyda chadw cofnodion, dilyniant cleientiaid, dadansoddi rhifol ac at ddibenion ymchwil. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon yn fewnol i'ch cynorthwyo â'ch ymholiad busnes. Bydd eich data yn cael ei gynnal mewn modd cydymffurfio â GDPR.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48