fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Russell Heath Accountants yn dathlu 20 mlynedd o denantiaeth yn Business in Focus

Yn ddiweddar, mae Russell Heath Accountants wedi cyrraedd carreg filltir fel tenant Business in Focus. Wedi’i leoli yn Adeiladau Frazer eiconig yr eiddo ym Mae Caerdydd ar hyn o bryd, mae Russell Heath wedi bod yn denant ers dros 20 mlynedd bellach.

“Bu fy mhrofiad o gysylltu â’r Tîm Eiddo fel tenant yn ardderchog erioed, a dros y blynyddoedd mae Business in Focus wedi cadw’r costau rhent i lawr. Mae Bae Caerdydd yn lleoliad delfrydol, gan ei bod hi’n hawdd ei chyrraedd ac yn cynnig cyfleusterau parcio ar y safle. Hefyd, fel tenant, gallaf ddefnyddio’r ystafelloedd cyfarfod ym mhob safle am ddim os oes angen i mi gwrdd â chleient.” Mae gan Business in Focus hefyd staff ar y safle i roi croeso proffesiynol i’n cleientiaid, ac mae hynny’n fantais fawr o fod yn denant yno”.

Daeth Russell yn denant ym mis Mai 2001, ar ôl dechrau practis cyfrifeg ym mis Medi 1994 gyda dim ond llond llaw o gleientiaid. Yn gyflym, llwyddodd i sefydlu’r busnes i fod yn ddarparwr gwasanaeth poblogaidd yn yr ardal leol, ac mae ganddo lu o gleientiaid bellach. Mae Russell wedi ehangu’r tîm i chwe aelod staff dros y blynyddoedd, ac mae’n gweithio yn ei swyddfeydd ym Mae Caerdydd a’r Bontfaen, sy’n cynnig tîm a gwasanaeth mwy hygyrch i’w gleientiaid.

“Mae gennym berthynas Landlord/Tenant wych”

Mae Natalie Owen o Business in Focus yn adnabod Russell Heath Accountants yn dda iawn gan ei bod wedi gweithio ochr yn ochr â nhw gyhyd. Dywedodd Natalie, “Maent yn dîm gwych i weithio gyda nhw a’u cefnogi, mae gennym berthynas Landlord/Tenant dda iawn. Maent yn cynnig gwasanaeth ardderchog a bellach yn cefnogi llawer o fusnesau bach a chanolig, ac rwy’n deall pam. Mae’r tîm yn hynod groesawgar a phositif, sy’n un o’r amryw resymau am eu llwyddiant dros y blynyddoedd”.

“Mae cymuned ardderchog o fusnesau yn Adeiladau Frazer”

“Yn ogystal â bod yn landlordiaid da, sy’n cynnig telerau hyblyg iawn heb unrhyw ymrwymiad, mae Business in Focus hefyd wedi cyfeirio llawer o gleientiaid atom ni, a’u cyflwyno i ni dros y blynyddoedd. Ry’n ni’n ddiolchgar iawn am hynny. Mae cymuned ardderchog o fusnesau yn Adeiladau Frazer. Mae llawer o’r rhai eraill wedi bod yno mor hir â ni, sy’n dangos pa mor wych yw’r lleoliad a pha mor wych yw gwasanaeth Business in Focus. Yn 61 oed, does gen i ddim cynlluniau i laesu dwylo cyn bo hir. Trwy lwc, rwyf wedi cadw’n ffit drwy fy mywyd a gallaf ddod i ben â’r llwyth gwaith prysur. Yn y pen draw byddaf yn meddwl am werthu’r practis, ond nid wyf yn bwriadu gwneud hynny am sbel eto” meddai Russell.

Mae Business in Focus yn darparu llety busnes y ein portffolio o eiddo ledled de Cymru, sy’n gartref i sawl busnes bach all elwa ar gyngor ar y safle a chymuned entrepreneuraidd ardderchog. Mae’r gofod yn cael ei gynnig gyda thelerau hyblyg, does dim costau cudd a dim angen ymrwymo i gontract hir.

Cymerwch gip ar y portffolio eiddo

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48