fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Gall rhoi cynnig ar rywbeth newydd ar gyfer eich busnes fod yn brofiad pryderus. Fodd bynnag, diolch i gefnogaeth Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin a Gofod a Rennir Caerfyrddin, llwyddodd manwerthwr dillad fintej i dreblu ei werthiannau o fewn wythnos o agor siop fflach yng nghanol tref Caerfyrddin.

Yn agored hyd at 23 Ebrill ac wedi’i leoli yn hen adeilad Topshop yn Rhodfa Santes Catrin, mae The Dandy Lion Vintage yn fusnes bach teuluol sy’n arbenigo mewn dillad ac ategolion fintej a retro, yn ogystal â chelf ac anrhegion lleol a wnaed â llaw. Cafwyd amrywiaeth eang o gynnyrch at ddant pob math o gwsmer. Wedi’i leoli yn adeilad Gofod a Rennir, rhoddodd y cyfleuster dros dro gyfle i’r busnes lleol hwn arddangos eu cynnyrch fintej a retro.

Dywedodd Matthew Kilgariff o The Dandy Lion Vintage:

“Mae rhoi cynnig ar rywbeth newydd yn eich busnes wastad yn gyfnod pryderus, ac rydym mor falch ein bod wedi gwneud y penderfyniad i lansio siop fflach yn Gofod a Rennir Caerfyrddin. Credwn fod defnyddio’r safle wedi’n caniatáu ni i brofi’r lleoliad cyn ymrwymo i gytundeb hirfaith, ymchwilio i’r farchnad a phrofi’r galw am ein cynnyrch. Mae’r ffaith ein bod wedi gweld cynnydd triphlyg yn ein gwerthiannau’n ystod yr wythnos gyntaf yn hollol wych!”

Ychwanegodd Angharad Harding, Rheolwr Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin:

“Roeddem yn hynod falch o groesawu The Dandy Lion Vintage i arddangos yn yr Hwb yn ystod gwyliau’r Pasg. Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn darparu cymorth busnes i fusnesau newydd a sefydledig, ac mae ein cyfleuster prawf-fasnachu’n un o sawl ffordd yr ydym yn cefnogi busnesau, gan gynnig safle iddyn nhw arddangos eu cynnyrch i’r gymuned leol.

“Agorodd Siop Fflach The Dandy Lion Vintage ddydd Gwener yr 8fed, ac roeddent wedi cynyddu eu gwerthiannau yn fuan ar ôl agor y drysau. Gyda digonedd o ddillad fintej a retro ar gael, fe brofon nhw’n hynod boblogaidd ymhlith cwsmeriaid y stryd fawr. Roedd ein lleoliad yn Rhodfa Santes Catrin yn berffaith i ddenu llygaid cwsmeriaid prysur wrth iddyn nhw fynd ar grwydr o amgylch canol y dref, gan olygu eu bod yn cael y prysurdeb oedd ei angen arnynt i roi hwb i’w gwerthiannau. Rydym ar dân i weld sut maent am symud ymlaen nawr bod y siop dros dro wedi cau, ac rydym mor falch ein bod wedi gallu’u cefnogi ar eu taith.”

Os hoffech chi brawf-fasnachu mewn lleoliad gwych yng nghanol y dref, cysylltwch â Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin heddiw. Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn un o bum hwb menter rhanbarthol ledled Cymru, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48