fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    
 

Keith Thomas

Is-gadeirydd – Business in Focus

Hyfforddodd Keith Thomas fel peirianydd sifil cyn ennill cymwysterau fel cyfrifydd siartredig. Mae gan Keith profiad eang o weithio gyda chwmnïau preifat a chwmnïau cyfyngedig cyhoeddus mawr.

‘Mae Business in Focus yn bencampwr mentergarwch a’i nod yw i helpu busnesau o fewn Cymru i lwyddo – rhywbeth rydw i’n credu’n gryf ynddi. Mae bod yn is-gadeiryddi i’r bwrdd yn brofiad hynod o werthfawr ac rwyf yn falch fy mod i’n gallu rhoi fy amser i helpu Business in Focus llwyddo yn ei nod mewn unrhyw ffordd posibl.’

Chwaraeodd Keith rygbi gyda chadeirydd Business in Focus, Geraint Evans, i Glwb Rygbi Cymry Caerdydd. Y dyddiau yma mae Keith yn mwynhau hobïau mwy hamddenol megis yoga a hwylio.

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48