fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    
 

Geraint Evans MBE

Cadeirydd – Business in Focus

Mae Geraint Evans wedi treulio 25 mlynedd yn y byd adwerthol fel gyfreithiwr. Y mae hefyd yn gweithio dros cymdeithasau lleol yn dal sawl swydd wirfoddol yn y sectorau busnes ac addysg.

‘Mae’r sector busnesau bach a chanolig yn chwarae rhan holl bwysig i economi Cymru. Yn fy amser i, rydw i wedi dechrau pedwar busnes newydd; wrth wneud dw i wedi sylwi yr angen am a phwysicrwydd y cyngor gorau posibl a Business in Focus yw’r gorau am hynny. Dw i’n falch fy mod i’n gallu cynnig amser i gefnogi Business in Focus gyda’i gweithgareddau ac mae’n fraint ac anrhydedd i fod yn Gadeirydd o sefydliad mor dinameg a chefnogol.’

Dywed teulu Geraint ei fod yn wallgof am chwaraeon - rygbi, golff, a chriced yw ei hoff chwaraeon ac, fel aelod o Glwb Criced Marleybone, does dim byd gwell i Geriant na threulio diwrnod yn Lord’s yn gwylio gêm criced.

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48