fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    
 

Gareth Jones

Rheolwr cyfleusterau ac eiddo masnachol – Business in Focus

Mae cyn swyddi Gareth Jones ym myd bancio busnes wedi ei baratoi yn dda ar gyfer ei swydd fel gynorthwy-ydd busnes dros Y Bari, Caerdydd a Phen-y-bont. Daeth Gareth yn Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo Masnachol yn 2006.

‘Dw i’n gofalu am 300 o denantiaid ar draws 15 safle yn Ne Cymru. Mae’n amrywiol dros ben ond yn swydd werthfawr yn y pen draw sy’n cynnwys rheolaeth ariannol o ein portffolio eiddo, rheolaeth o ein cyllid, ufuddhad iechyd a diogelwch a’r amgylfyd, gofalu am eiddo, rheoli cyntundebau darparwyr, datblygu eiddo a strategaeth hir-dymor. Hefyd, fel Rheolwr Cyfleusterau dw i’n gofalu bod gan ein staff y cyfleusterau addas i ddarparu eu gwasanaeth gwerthfawr a mawr ei bwysicrwydd.’

Dywed Gareth bod ddim llawer o amser ganddo am hobïau gan fod yn briod ac yn dad i dri phlentyn, ond pan mae’r amser ganddo welwch chi Gareth yn hyfforddi Tîm Rygbi De Gŵyr dan 11. Fel gyn-chwaraewr i Gaerlŷr, Maesteg, Abertawe, Chaerffili a Lloegr Dan 21, byddech chi’n gallu dweud ei fod yn hollol gymwys i’r rôl – pwy a ŵyr, efallai dadw Cymru’n galw rhyw ddiwrnod

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48