fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Menter Merthyr

Mae Menter Merthyr yn brosiect NEWYDD gan Lywodraeth Cymru sy'n cefnogi unigolion sy'n profi anawsterau ac yn wynebu rhwystrau wrth geisio cymorth gyda'u syniad busnes.

Bydd y fenter tair blynedd hon gan Lywodraeth Cymru yn galluogi unigolion sy'n profi anawsterau a rhwystrau i ystyried llwybr arall, a siarad am syniadau busnes, gan ddysgu beth sydd ei angen i wneud syniad busnes yn llwyddiant. Bydd y cleientiaid yn cael cymorth ac arweiniad cyfrinachol trwy gydol eu taith.

Mae'r rhaglen hon yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau troi eu hangerdd neu hobi yn fenter newydd bosib.

Mae'r unigolyn wrth galon y prosiect, felly, mae Menter Merthyr yn helpu'r rhai sydd yn y camau cyntaf o ddatblygu eu syniadau, ond sy'n profi anawsterau ac yn wynebu rhwystrau wrth ddatblygu eu syniad busnes.

Mae ein rhaglen yn cefnogi pobl sydd efallai'n ystyried:

  • Cychwyn eu busnes eu hunain
  • Bod yn fos ar eu hunain
  • Troi eu hobi yn fusnes

Hwylusydd Menter - Carmel Barry

Mae Carmel Barry wedi helpu pobl i sefydlu busnesau llwyddiannus a chynaliadwy ers 40 mlynedd.  I ddechrau, roedd hyn yn rhan o'i rôl ym Manc Natwest, lle bu'n gweithio am 24 blynedd, gan ddod yn Uwch Reolwr Busnes yn un o ganghennau mwyaf Cymru, gyda staff o dros 80.

Sefydlodd Carmel ei busnes ymgynghori ei hun yn 2000, gan ddarparu cymorth i fusnesau oedd yn ceisio caffael benthyciad cyfalaf, ysgrifennu tendrau a chynigion, yn ogystal â darparu cyrsiau hyfforddi. Cychwynnodd weithio ar gontractau cymorth i fusnesau Llywodraeth Cymru, gydag amrywiaeth o ddarparwyr yn cynnwys Menter Casnewydd a Gwent, Canolfan Fusnes, Siambr Fasnach De Cymru, ac ar hyn o bryd, Busnes Cymru. Dywed fod y prosiect newydd hwn yn rhoi cyfle iddi gyflawni ei gwaith mwyaf boddhaus.

Dywedodd Carmel; "Mae'r prosiect cyffrous hwn gan Lywodraeth Cymru yn gyfle gwych i estyn allan a darparu cefnogaeth, arweiniad a help i bobl ym Merthyr Tudful sy'n wynebu heriau a rhwystrau, ac y gallai eu busnes eu hunain fod yn gam nesaf perffaith iddynt".

"Nid oes rhaid i chi fod â syniad eto - efallai eich bod eisiau ychydig o help i feddwl am beth rydych yn mwynhau ei wneud, beth rydych yn dda ynddo, a'n gadael ni i'ch helpu a'ch arwain i weld a all hyn weithio i chi".

Cysylltwch am sgwrs i weld a fydd y prosiect hwn yn eich helpu chi".

Cysylltwch â Carmel - CarmelB@businessinfocus.co.uk - 07989 505003 neu dewch draw i:

Busnes Mewn Ffocws, MTEC, 114 y Stryd Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AP

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48