fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

 

Gofod a Rennir

Cyflwyno ffordd hyblyg newydd o weithio i chi

Gofod a Rennir yw’r gofod gorau i weithio ar eich syniadau a chydweithio gyda phobl o’r un anian a rhoi’r cyfle i’ch busnes cychwynnol fynd â’ch cynnyrch i’r swyddfa mewn lleoedd siopa pop yp blaenllaw.

 • Gofod Cydweithio
  Gyda nifer o fusnesau yn newid i weithio o bell neu weithio cyfunol, Gofod a Rennir yw’r ateb delfrydol yn lle gweithio o fwrdd eich cegin, ystafell wely sbâr neu i unrhyw fusnes sydd angen cylchdroi desgiau staff mewn swyddfeydd llai. P’un a ydych yn chwilio am ddesg sengl unwaith y mis neu ychydig o ddesgiau ar gyfer eich tîm ar rota wythnosol, mae gennym ofod a phecyn i weddu eich anghenion. Mae ein pecynnau yn agored i bawb yn y gymuned gan gynnwys busnesau cyn cychwyn, busnesau cychwynnol a busnesau sefydledig.

 

 • Gofod Prawf Crefft
  Felly rydych wedi rhoi amser yn arbennig i ddatblygu eich cynnyrch ac mae'r busnes yn edrych yn wych ar bapur, ond nawr mae angen i chi wybod pwy sydd fwyaf tebygol o brynu eich cynnyrch a dyna beth yw pwrpas y Gofod a Rennir.  Mae gofod ar gyfer siopau pop-yp ar gael ym mhob lleoliad i’ch galluogi i wneud y gwaith ymchwil angenrheidiol a fydd o gymorth i chi ddeall eich marchnad, eich sefyllfa o ran pris ac ennill adborth ar eich cynnyrch.

 • Gofod Cyfarfod
  Angen cyfarfod â’ch tîm, partner busnes neu gleient? Pan nad yw gwasanaethau bwyty neu siop goffi yn addas i’ch anghenion, gallwn gynnig gofod cyfarfod cyffyrddus a phreifat ar gyfer hyd at 12 o bobl sy'n cynnwys mynediad at Fand Eang Cyflym Iawn, Sgrîn HD a digon o de/coffi.

 • Gofod Rhithiol
  Iawn, felly nid oes angen gofod ffisegol arnoch ac mae cysur eich cartref eich hun yn gwneud i'r dim am y tro, ond mae defnyddio eich cyfeiriad cartref ar gyfer eich busnes yn dod â’i risgiau. Gall unrhyw un gael mynediad at eich gwybodaeth fusnes ar-lein ac nid yw cyfeiriad cartref bob amser yn rhoi argraff dda i’ch cwsmeriaid, felly beth yw'r ateb?

  Gyda’n pecynnau Swyddfa Rithiol bydd eich busnes wedi’i gofrestru yn unrhyw un o’r lleoliadau yn ol eich dewis, felly gallwch fod yn sicr y bydd eich cyfeiriad cartref yn aros yn breifat, byddwch yn gwella eich hunaniaeth gorfforaethol/brand tra’n cadw’r hyblygrwydd i weithio lle bynnag a phryd bynnag rydych chi’n ei ddewis.

 • Gofod Cefnogaeth Gychwynnol
  Ynghyd â’r nifer o wahanol gyfleoedd mae Gofod a Rennir yn eu cynnig, gallwch gael mynediad at wasanaeth cefnogaeth fusnes rhad ac am ddim trwy’r timau Hwb Menter Ffocws ym mhob lleoliad.  Mae hwn yn wasanaeth sefydledig y mae Business in Focus yn ei gyflwyno ar ran Llywodraeth Cymru.Mae'r timau Hwb Menter Ffocws yn y lleoliadau Gofod a Rennir ar gael i sgwrsio â chi am eich syniad busnes, cynnig gweithdai fel y gallwch fynychu'n rhithiol neu’n bersonol i ddysgu sgiliau busnes a’ch cefnogi gyda’ch busnes cychwynnol neu i adeiladu eich busnes.  Gellir cyrchu’r gefnogaeth hon trwy gysylltu ag aelod o’r tîm neu gallwch anfon ymholiad i’r Hwb perthnasol:

 

Os hoffech ddysgu mwy am ba ddatrysiad y gall Gofod a Rennir ei gynnig i chi, ffoniwch un o’n timau heddiw:

Benthyciadau Dechrau Busnes

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48