fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

 

Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

Mae Dyfodol Ffocws yn cefnogi pobl yn eich ardal leol drwy eu darparu â'r adnoddau, y technegau a'r hyfforddiant i oresgyn rhwystrau.

Bydd ein cefnogaeth yn helpu pobl sydd â diffyg hyder, gwybodaeth neu sgiliau i gyflawni eu potensial. Byddwn yn annog ac yn cymell unigolion yn ogystal â chefnogi busnesau sefydledig sydd wedi dioddef o effeithiau Covid-19.

Sut allwn ni helpu?

Gallwn gynnig cefnogaeth i bobl yn eich ardal i:

 • Ddechrau eu busnes eu hunain
 • Cael mynediad at gymorth a chefnogaeth ariannol
 • Magu hyder a dysgu sut i fyw'n dda
 • Datblygu sgiliau

Beth allwn ni ei gynnig?

Yn rhithiol ac yn wyneb yn wyneb, rydym yn cynnig:

 • Sesiynau 1 i 1 ac mewn grŵp gyda staff ymroddedig
 • Mynediad at weminarau, gweithdai a digwyddiadau
 • Cyfleoedd i rwydweithio a chysylltu gydag eraill

Beth allwn ni helpu unigolion ei gyflawni?

 • Magu hunan-gred i oresgyn unrhyw rwystrau
 • Goresgyn penderfyniadau ffordd o fyw er mwyn datblygu a dysgu
 • Addysgu nhw sut i fagu sgiliau trosglwyddadwy
 • Dechrau a thyfu busnes

Sut siâp fydd arnynt ar ôl ein cefnogaeth?

 • Yn hyderus i ddechrau busnes bach
 • Wedi cael cefnogaeth i dyfu busnes
 • Yn chwilio am swyddi ac yn ennill cyflogaeth weithredol
 • Yn edrych ymlaen at ragor o hyfforddiant

 

Cysylltwch â'r tîm heddiw:

 

 

UK Government Logo

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Busnes Cymru

Syniadau Mawr Cymru

Benthyciadau Dechrau Busnes

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48