fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Busnes Cymru

Darparu gwasanaeth cymorth busnes blaenllaw Llywodraeth Cymru

 

Mae Business in Focus yn darparu contract Busnes Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, ac yn cynnig y gwasanaeth cymorth busnes wedi’i ariannu’n llawn ledled Cymru, sy'n helpu pobl i ddechrau, rhedeg a thyfu eu busnesau eu hunain.

 

Dechrau busnes

Gall ein tîm o ymgynghorwyr hynod brofiadol helpu entrepreneuriaid awyddus i gymryd y camau cyntaf at hunangyflogaeth drwy ddarparu cymorth ar yr holl agweddau ar ddechrau busnes, yn cynnwys:

 • Cynllunio busnes a rhagolygon ariannol
 • Ymchwil i'r farchnad
 • Darganfod cyllid a chadw cyfrifon
 • Marchnata a brandio
 • Deddfau, rheoleiddio ac yswiriant
 • Strwythur cyfreithiol a dod o hyd i eiddo
 • Cyflogi staff
 • Sgiliau a hyfforddiant
 • Mentora

 

Tyfu busnes

Gall ein cynghorwyr twf a rheolwyr cysylltiadau adnabod rhwystrau a chyfleoedd o ran twf, a byddant yn eich cefnogi chi gydag amrywiaeth o agweddau ar fusnes, yn cynnwys amrywio, ail-strwythuro busnes, dod o hyd i gyllid, creu cysylltiadau a rhwydweithio, a mwy.

 

Cymorth arbenigol

Pa un ai eich bod yn recriwtio am y tro cyntaf, neu'n bwriadu rhoi cynnig am gontract sector cyhoeddus, mae gennym gynghorwyr arbenigol ymrwymedig sydd wrth law i'ch helpu chi gyda materion AD, cynaliadwyedd, allforio, tendro a hyfforddi.

 

Gweithdai a gweminarau

Rydym yn cynnal cyrsiau a gweminarau hyfforddi rheolaidd wedi'u hariannu'n llawn i'ch helpu chi i wella eich sgiliau a datblygu eich hyder. Mae'r digwyddiadau'n rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau gan gynnwys:

 • Sefydlu a rhedeg busnes
 • Rheoli eich cyfrifon a threth
 • Marchnata ac ymchwil i'r farchnad
 • Tendro
 • Recriwtio ac AD

I gysylltu â'n tîm Busnes Cymru ac i drafod anghenion eich busnes, ffoniwch 01656 868500 neu e-bostiwch southwales@businesswales.org.uk

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48