fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

DECHRAU A THYFU EICH BUSNES

 

EIN GWASANAETHAU BUSNES

Mae Business in Focus yma i helpu chi dechrau a thyfu busnes eich hunain, gyda amrywiaeth o wasanaethau a datrysiadau o safon a chanlyniadau uchel.

Busnes Cymdeithasol CymruArrow

Yn darparu gwasanaethau ymgynghoriaethau arbenigol i fentrau cymdeithasol, i helpu nhw cyrraedd eu nod.


 

Busnes CymruArrow

Prif Wasanaeth Lywodraeth Cymru sy’n darparu cefnogaeth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru. Yn cefnogi busnesau yng Nghymru trwy:


 

Syniadau Mawr CymruArrow

Yn cefnogi y genhedlaeth nesaf o fentrwyr ifanc yng Nghymru, trwy gynnal digwyddiadau ysbrydoledig, cyngor un-i-un a phenwythnos preswyl dros dri diwrnod.


 

Gofod a RennirArrow

Gofod a Rennir yw’r gofod gorau i weithio ar eich syniadau a chydweithio gyda phobl o’r un anian a rhoi’r cyfle i’ch busnes cychwynnol fynd â’ch cynnyrch i’r swyddfa mewn lleoedd siopa pop yp blaenllaw.


 

Menter Blaenau-GwentArrow

Mae Menter Blaenau Gwent yn brosiect Cynhwysiant Gweithredol newydd gan CGGC sy'n cefnogi unigolion sy'n profi anawsterau ac yn wynebu rhwystrau wrth geisio cymorth gyda'u syniad busnes.


 

Ymgynghoriaeth FasnacholArrow

Mae hon yn wasanaeth talu ffi sydd wedi’i deilwra i’ch anghenion chi. Darparwn pecynnau hyfforddi busnes pwrpasol ar destunau busnes holl bwysig gan gynnwys cynlluniau buses a chyllid, adnoddau dynol, gwerthiannau a marchnata, a chyfryngau cymdeithasol.


 

EiddoArrow

Swyddfeydd wedi’u gwasanaethu ac Unedau Diwydiannol Golau

Mae ein portffolio o 15 safle ar draws De Cymru yn cynnwys dros 300 o fusnesau. Yr hyn sy’n ein gosod ni ar wahân yw ein tîm cymwynasgar ac ein termau hyblyg; gofynnwn am fond gwerth dim ond un mis o rent a rybydd o un mis cyn gadael.

Rydym yn deall y pwysau sydd ar ein perchenogion busnes felly mae ein tenantiaid yn talu am un mis, heb unrhyw gostau cudd neu costau gweinyddiaeth.

Mae ein safleoedd yn manteisio o barcio ar y safle, mae nifer yn cynnig mynediad 24 awr ac mae pob un yn ymffrostio am eu lleoliaid arbennig.


 

Busnes Cymru

Busnes Cymru

Adnoddau

Gadewch i ni drafod...

Mae'n bryd gwneud y newid hwnnw, cael eich busnes ar y trywydd iawn, a chyrraedd eich nodau?

Beth bynnag yw'r cwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydyn ni yma i helpu...

Os hoffech gael eich diweddaru gyda'n gwasanaethau, ticiwch yma 

Drwy lenwi'r ffurflen hon, rydych chi'n cydnabod y bydd eich manylion yn cael eu cadw ar gronfa ddata gyfrifiadurol i'n cynorthwyo gyda chadw cofnodion, dilyniant cleientiaid, dadansoddi rhifol ac at ddibenion ymchwil. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon yn fewnol i'ch cynorthwyo â'ch ymholiad busnes. Bydd eich data yn cael ei gynnal mewn modd cydymffurfio â GDPR.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48