fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Gyda’r pot coffi’n llawn a’r bwyd ar y bwrdd, agorwyd drysau Gofod a Rennir Hwlffordd i lu o bobl ddydd Gwener 25 Chwefror. Beth yw nod y diwrnod? I groesawu’r gymuned leol, agor y cyfleusterau cydweithio a phrofi cynnyrch, a rhoi cyfle i bobl gyfarfod y tîm a rhwydweithio gydag entrepreneuriaid eraill o’r un anian yn yr ardal. 

Croesawodd y tîm amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys busnesau newydd, BBaCh, Will Bramble Prif Weithredwr Cyngor Sir Penfro, a Phil Jones Prif Weithredwr Busnes mewn Ffocws.  

Gyda chyfleusterau yn agored bum diwrnod yr wythnos, sesiynau rhwydweithio rheolaidd wyneb yn wyneb a safleoedd siopau dros dro ar gael, mae Gofod a Rennir Hwlffordd yn cyflwyno rhywbeth gwahanol i’r gymuned fusnes yn Sir Benfro.  

Mae’r siop dros dro wedi’i meddiannu’n barod hyd at ddiwedd Ebrill, 2022, gyda ‘Bespoke For You UK’ yn gwerthu cynnyrch wedi’u personoli, anrhegion a melysion. Ymddengys o’r diddordeb amlwg gan fusnesau lleol eraill ei bod yn debygol o gael ei meddiannu hyd at ddiwedd Medi, 2022.  

Dywedodd Peter Lord, Prif Swyddog Datblygu Busnes Cyngor Sir Penfro:  

“Gyda’r newidiadau yn y ffordd mae pobl yn gweithio, mae Busnes mewn Ffocws wedi creu lle gwych i weithio ohono, yng nghanol Cei Riverside Hwlffordd. Bydd y siop dros dro’n debygol o weld busnesau newydd cyffrous yn ymddangos, felly cadwch lygad arni.”  

Ychwanegodd Gareth Thomas, Cydlynydd Hwb Menter ar gyfer Gofod a Rennir Hwlffordd:  

“Roedd yn wych cael croesawu cymaint o amrywiaeth o unigolion a busnesau o’r gymuned leol drwy gydol y dydd. Un o’n nodau gyda Gofod a Rennir yw creu cymuned o entrepreneuriaid sydd o’r un anian a all gefnogi ei gilydd, meithrin perthnasoedd gweithio ystyrlon a chael mynediad at gymorth i’w cefnogi i ddechrau a thyfu eu busnesau. Mae’r ffaith ein bod wedi gallu denu cymaint o bobl a chael adborth mor gadarnhaol yn dweud llawer am y galw ar ein gwasanaethau. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda phobl Sir Benfro a’r awdurdod lleol dros y misoedd nesaf i gefnogi’r economi rhanbarthol.”  

Ychwanegodd Phil Jones, Prif Weithredwr Busnes mewn Ffocws:  

“Mae’n wirioneddol wych i agor y drysau a chroesawu pobl i Ofod a Rennir Hwlffordd. Roedd yr adborth drwy gydol y dydd yn hynod gadarnhaol, gyda galw mawr am y gwasanaethau sydd ar gael. Rwy’n edrych ymlaen at glywed rhagor am lwyddiannau’r lle.”  

Os ydych chi’n meddwl y gallai Gofod a Rennir fod yn addas ar eich cyfer, mae’r lleoliad cynllun agored eang bellach yn agored. Fe welwch fod amrywiaeth o becynnau cydweithio addas ar gyfer llu o anghenion.  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gofod a Rennir ar 01437 806170.  

   

Ariennir Gofod a Rennir Hwlffordd gan Gynllun Cam 2 Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru, a weinyddir gan CGGC.  Mae Busnes mewn Ffocws yn cyflwyno’r prosiect hwn mewn partneriaeth â Chyngor Sir Penfro. 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48