fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Ar gyfer y siopwyr hynny a fydd yn cerdded drwy Gei Glan yr Afon y mis hwn, byddant yn sylwi ar stondin dros dro flasus newydd yn lleoliad Gofod a Rennir Hwlffordd. 

Chloe Pye yw perchennog Chloe’s Cakery, siop gacennau cartref cwbl seiliedig ar blanhigion nad yw’n cyfaddawdu ar flas. Yn awyddus i'w phlant fwynhau danteithion iachach, ac ar sail adborth ardderchog ar ei phrofion pobi, gosododd Chloe nod i weld beth y gallai ei bobi y byddai pawb yn ei fwynhau. Nawr mae hi’n cymryd y camau nesaf ac yn profi ei chynnyrch ar y stryd fawr. 

“Rwy’n teimlo’n gyffrous iawn o fod yn agor y stondin dros dro hon yn Gofod a Rennir Hwlffordd,” dywedodd Chloe. 

”Mae'n gyfle gwych a hebddo, nid wyf yn meddwl y buaswn wedi sefydlu’r busnes hwn nac wedi’i roi ar ben ffordd fel sydd wedi digwydd. Mae cael y tîm yn rhoi arweiniad a chefnogaeth yn gefn i mi yn gwneud i mi deimlo y gallai hyn fod yn llwyddiant, ac mae wedi fy helpu i gael ffydd yn fy hun. Bydd y defnydd o’r siop hwn yn rhoi gwybod i mi beth sy’n gweithio, wrth feithrin fy hyder, ac ni fyddwn wedi cael hynny heb Gofod a Rennir.” 

Mae Chloe hefyd wedi cwrdd â Chynghorydd Busnes Gofod a Rennir, Shayne, gan ddweud bod ei gymorth wedi bod yn amhrisiadwy.  

”Gan nad oeddwn yn gwybod beth oeddwn eisiau ei wneud, mae gorfeddwl a phoeni yn naturiol pan ydych yn newydd i fyd busnes, ond roedd cael y cyfan wedi’i dorri’n gamau llai o fudd i mi gael gweledigaeth gliriach.   Roedd Shayne yn wych am fy helpu i restru manteision ac anfanteision fy syniadau. Mae wedi fy helpu i ganolbwyntio ar fy nghynnyrch, gan ddangos i mi ei bod yn well peidio ychwanegu gormod ar y dechrau,” ychwanegodd Chloe.    

Dywedodd Gareth Thomas, Cydlynydd Hwb Menter ar gyfer Gofod a Rennir Hwlffordd: 

“Rydym yn falch iawn o fod yn croesawu ein hychwanegiad diweddaraf i'r stondin dros dro Gofod a Rennir yma yn Hwlffordd. Mae gan Chloe linell cynnyrch gwych a bydd yn destun cyffro i ni weld y canlyniadau o’i siop yn ystod yr wythnosau nesaf.” 

Ar hyn o bryd mae’r stondin dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd wedi’i harchebu hyd at fis Rhagfyr, 2022, fodd bynnag gall y rhai sy’n dymuno mynegi diddordeb mewn profi eu cynnyrch ar y farchnad gysylltu â’r Cydlynydd Menter Hwb, Gareth Thomas. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gofod a Rennir ar 01437 806170 

Ariennir Gofod a Rennir Hwlffordd gan Gynllun Cam 2 Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru, a weinyddir gan CGGC.  Mae Busnes mewn Ffocws yn cyflwyno’r prosiect hwn mewn partneriaeth â Chyngor Sir Benfro 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48