fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Benthyciadau Dechrau Busnes

Ar gael drwy’r Cwmni Benthyciadau Cychwyn Busnes, is-gwmni i Fanc Busnes Prydain, ar gyfer entrepreneuriaid sy’n ceisio cychwyn busnes yng Nghymru, a’r rhai sy’n cynnal busnes llai na dwy flwydd oed.

Mae Benthyciadau Cychwyn Busnes, a weinyddir gan Fanc Busnes Prydain, yn gynllun a gefnogir gan y llywodraeth sy’n darparu benthyciadau ad-daladwy llog isel a chefnogaeth fusnes yn rhad ac am ddim, ar gael i unigolion dros 18 oed sydd â busnes hyfyw ond heb fynediad at gyllid. Mae’r cynllun yn ariannu busnesau ym mhob sector. Yn ogystal â chymorth ariannol mae pob derbynnydd benthyciad yn cael mynediad at gynghorydd, digwyddiadau hyfforddiant rhad ac am ddim a chynigion busnes unigryw.

Mae Business in Focus Limited yn frocer credyd cymeradwy sy’n gweithredu o dan drwydded gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Rhif Cofrestru Cwmni 2553654.

Boed yn llwyddiannus ai peidio, ni chodir ffi arnoch am wneud cais Benthyciad Cychwyn Busnes. Os codwyd ffi arnoch, rhowch wybod i’r Cwmni Benthyciadau Cychwyn Busnes neu ysgrifennwch at hello@startuploans.co.uk gyda’r manylion.

Pan fyddwch chi’n gwneud cais am fenthyciad, bydd eich cais yn cael ei asesu’n unigol yn seiliedig ar y wybodaeth rydych yn ei darparu, gwiriad creded a gafwyd gan Asiantaeth Cyfeirio Credyd a’n polisi credyd mewnol. Fel benthyciwr cyfrifol, mae’r Cwmni Benthyciadau Cychwyn Busnes, is-gwmni i Fanc Busnes Prydain, wedi ymrwymo i sicrhau bod unrhyw gynnig benthyciad a wneir yn fforddiadwy. Bydd eich hanes credyd o ganlyniad yn cael ei ystyried yn ogystal â’ch sefyllfa ariannol ar hyn o bryd. Pan fydd cais yn cael ei wrthod byddwn yn rhoi gwybod i chi pam nad oedd eich cais yn gallu cael ei gymeradwyo.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48