Cyngor i rai Dros 25

Darparwn gyngor busnes a hyfforddiant i ddysgu sgiliau i unrhyw un dros 25 ac sy’n ddi-waith yn ardal Blaenau Gwent.

Mae’r rhaglen yn berffaith i unrhyw un a fyddai’n hoffi gwneud arian o hobi neu rywbeth y mae ganddynt ddiddordeb brwd ynddo.

Pam bod yn Hunangyflogedig?

  • Gwnewch beth rydych yn ei fwynhau
  • Byddwch yn fòs arnoch chi eich hun
  • Rheolwch eich amser
  • Dysgwch sgiliau newydd
  • Cewch gyfarfod pobl newydd

Beth mae hyn yn ei gynnwys?

Ein nod yw rhoi cymorth i unrhyw un sydd dros 25 ac yn byw ym Mlaenau Gwent i gychwyn ei fusnes ei hun a’i redeg. Gall rhedeg busnes ymwneud â gweithio’n hunangyflogedig, neu sefydlu eich cwmni eich hun.            

Rydym yn egluro manteision ac anfanteision y naill a’r llall, ynghyd â’r hyn y maent yn ei gynnwys, trwy gyfrwng mentora a chymorth o safbwynt sefydlu busnes.

Allech chi gychwyn eich busnes eich hun?

Efallai nad ydych erioed wedi ystyried hunangyflogaeth o’r blaen, felly nid ydych yn gwybod beth mae hyn yn ei olygu. Neu hwyrach bod gennych syniad ardderchog ar gyfer busnes, ond nad ydych yn gwybod sut i gymryd y camau nesaf.

Os yw hyn yn adlewyrchu lle’r ydych chi arni ar hyn o bryd, peidiwch â phoeni.

Mae ein tîm yma i drafod eich syniadau o ran busnes, ac i fynd trwy bopeth yr ydych ei angen i gychwyn busnes.

Mae ein tîm cyfeillgar yn barod i’ch helpu

Cael Cyngor

Gellid datblygu pob math o sgiliau a hobïau yn gyfleoedd busnes llwyddiannus, ond nid yw’r mwyafrif o bobl yn gwybod lle i gychwyn.
Fodd bynnag, mae ein Cynghorwyr Busnes arbenigol yma i helpu, a gallant eich cynorthwyo i ddatblygu eich syniadau, ac ysgrifennu cynllun busnes, fel y gallwch gymryd eich camau cyntaf tuag at fod yn hunangyflogedig.

Datblygwch Eich Sgiliau

Pa fusnes bynnag sydd gennych mewn golwg, bydd angen i chi gael y sgiliau iawn.
Efallai ei fod yn ymwneud â’ch crefft, neu eich bod eisiau dysgu am farchnata er mwyn hyrwyddo eich busnes.
Gall ein tîm eich arwain a rhoi cymorth i chi feithrin y sgiliau y mae eu hangen arnoch.

Cefnogwyd y prosiect gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor i bobl ifanc

Y newyddion diweddaraf

Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.