Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

 

Cyllid

P’un eich bod yn dechrau neu’n tyfu busnes, mae angen arian ar bob busnes. Rydym yn gallu sicrhau y math cywir o noddiant i’ch busnes chi.

Benthyciadau Dechrau BusnesArrow

Mae Benthyciadau Dechrau Busnes ar gael nawr oddiwrth Cwmni Benthyciadau Dechrau Busnes ar gyfer mentrwyr sy’n golygu dechrau busnes yng Nghymru.

Cynllun ledled y Deyrnas Unedig a chefnogwyd gan y llywodraeth yw’r Cwmni Benthyciadau Dechrau Busnes, sy’n cynnig benthyciad ad-daladwy i unigolion dros 18 oed sydd gyda busnes dichonol ond dim mynediad i arian. Mae’r cynllun yn ariannu busnesau ym mhob sector. Yn ogystal â chefnogaeth ariannol rhoddir mynediad i fentor, digwyddiadau hyfforddiant am ddim a chynigion busnes unigryw.


 

Ultimate FinanceArrow

Mae Ultimate Finance yn darparu'r cyllid hygyrch sydd ei angen ar Fusnesau Bach a Chanolig y DU i lwyddo. Maent yn cefnogi busnesau drwy sicrhau cyllid yn gyflym, yn hyblyg ac yn deg. Mae eu portffolio unigryw o gynhyrchion yn eu galluogi i lunio atebion sy'n bodloni anghenion eu cwsmeriaid a'u harbed rhag y cur pen sy'n gysylltiedig â sicrhau cyllid.


 

Grantiau Dechrau Busnes Ar Gael O Gyngor AbertaweArrow

Grant hyblyg yw hon a ddarparir drwy bartneriaeth rhwng UK Steel Enterprise Ltd a Chyngor Dinas a Sir Abertawe.

Gallech wneud cais os rydych yn busnes newydd: naill ar fin ddechrau neu wedi dechrau o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae rhaid bod eich busnes wedi ei leoli yn ardal Dinas a Sir Abertawe.


 

Cyllid Busnes Ar Gael O Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont Ar OgwrArrow

Cicdaniad - ar gael i fusnes neu fusnesau newydd yn eu blwyddyn cyntaf. Mae grantiau ar gael am rhwng £250 a £1000 ac yn cael arian cyfatebol hyd 50% o gost y prosiect. Dim ond eitemau cyfalaf sy’n gymwys. Ystyrir bob sector am y grant fusnes hon.


 

Banc Datblygol CymruArrow

Mae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau cael yr arian maen nhw angen i ddechrau, cryfhau a thyfu. Mae arian ar gael i fusnesau yn mhob cam o’u datblygiad. Os ydych yn gymwys ac yn barod am fuddsoddiad, mae gennych lawer o opsiynnau.


 

Grantiau Cyngor Dinas CasnewyddArrow

Mae grantiau o £1,500 ar gael oddiwrth Cyngor Dinas Casnewydd a UK Steel Enterprise i fusnesau ar fin ddechrau ac i fusnesau hyd flwydd oed.


 

Grantiau Cefnogi Busnes Ar Gael O Gyngor CaerffiliArrow

Mae Grant Dechrau Busnes Caerffili yn un ddewisol ac yn gallu cynnig hyd at 50% o gostiau prosiectau cymwys hyd macsimwm o £500.


 

Cymorth Ariannol i Busnesau Ar Gael Yn Rhondda Cynon TafArrow

Grant Menter i Fusnesau – Mae’r grant hyblyg hon yn darparu cymorth ariannol i fentrau preifat a chymdeithasol newydd neu sy’n eisioes yn bodoli sydd wedi eu lleoli yn Rhondda Cynon Taf, neu sy’n bwriadu symud i mewn i’r Fwrdeistref Sirol.


 

Grantiau

Benthyciadau

Ecwiti

Ffactorio

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48