fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Siop dros dro yn y Barri yn llwyddiant aruthrol 

Roedd busnes yn ffynnu yng nghanol tref y Barri, wrth i 23 o fasnachwyr entrepreneuraidd gymryd yr awenau yn ‘Lleoedd a Rennir y Barri’ - gan gyrraedd capasiti llawn o fewn yr wythnos gyntaf.

Wedi’i lansio ym mis Tachwedd 2021 gan Busnes mewn Ffocws, landlordiaid masnachol a sefydliad cymorth busnes mwyaf blaenllaw Cymru, ariannwyd y prosiect gan Gyngor Bro Morgannwg dan Fenter Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru. Roedd y Siop Dros Dro yn rhan o’r gwasanaethau Lleoedd a Rennir a gynigiwyd gan Busnes mewn Ffocws, ac aeth busnesau bach a newydd ati i lenwi’r lleoedd, a manteisio ar y cyfle i brofi eu syniadau busnes a chynnyrch, wrth hefyd gefnogi dyheadau’r Cyngor i wella bwrlwm canol y dref a chyfrannu at leihau unedau masnachol gwag.

Wedi’i lleoli ar Heol Tŷ Newydd, ger Sgwâr y Brenin rhwng Tachwedd 2021 a Mawrth 2022, croesawodd y lle gyfuniad o berchnogion busnesau bach a busnesau newydd, ac roedd yn gwbl lawn drwy gydol y cyfnod hwn. Roedd y prosiect yn cynnig cyfle i berchnogion busnes weithredu o fewn y gymuned leol i werthu eu cynnyrch a gwasanaethau mewn Lle a Rennir gyda phobl o’r un anian â nhw, ac mewn amgylchedd cefnogol am y tro cyntaf erioed. Roedd Lleoedd a Rennir Canol Tref y Barri yn galluogi entrepreneuriaid i brofi eu marchnadoedd mewn ffordd risg isel ac yn cynnig cyfle i berchnogion eiddo masnachol weld mannau nad oeddynt yn cael eu defnyddio cynt yn cael eu manteisio arnynt.

Roedd y busnesau’n gallu elwa o gyfnod llwyddiannus y Nadolig, gyda dros hanner y refeniw wedi’i gynhyrchu yn ystod chwe wythnos y Nadolig, a daeth 950 o bobl i ymweld â'r siop mewn un mis yn ystod y cyfnod prysuraf.

Roedd y prosiect wedi cefnogi cyfanswm o 23 micro-busnes, gan gynnwys cymysgedd o entrepreneuriaid llawn amser a gweithwyr rhan amser, y rhan fwyaf ohonynt dan 25 oed. Y busnesau a oedd yn cymryd rhan oedd: Polka Lifestyle and Textiles, Nicola’s Crafts, Doggy Bandanas, Carys Ward (Gemwaith), The Beer Bucket Company, Laser Llama Designs and Quirky Clay; Rhiwax (cwyr toddi), Meggo Bakes (cacennau), Taste of Turner (bwyd Caribïaidd), Abigail Walker Lingerie, Dwtty Crafts, Double Trouble Coffee, Little Daffodil (dillad i blant), Ivy Melts (cwyr toddi a chanhwyllau), Majestic Essentials (cynnyrch cosmetig), Take It Personal (crefftau personol), Shecan Closet (dillad), Wellystoppers, Peony Bay Handmade (ategolion), Rhys’s Pieces (crefftau), Pretty Little Blooms (ategolion), Hapus Designs (crysau-t).

Er bod y prosiect siop dros dro wedi dod i ben erbyn hyn, y gobaith yw bod modd mabwysiadu’r model a’i gopïo mewn trefi eraill. Mae nifer o’r entrepreneuriaid wedi tyfu eu busnesau drwy’r prosiect byr a bellach yn barod i gymryd y cam nesaf a cheisio dod o hyd i leoliad manwerthu eu hunain.

Dywedodd Phil Jones, Prif Weithredwr Busnes mewn Ffocws,
“Roedd y prosiect hwn wedi ein galluogi i gynnig cymorth a oedd mawr ei angen a lleoliad hyblyg, wedi’i deilwra ar gyfer perchnogion busnesau bach yn y Barri, er mwyn profi’r model a’u syniadau busnes eu hunain mewn ffordd realistig. Yn ogystal â bod yn llawn drwy gydol y broses, roedd y llwyddiannau nodedig yn bendant yn ymwneud â'r hwb i hyder yr entrepreneuriaid sydd bellach wedi cymryd y cam nesaf i sicrhau eu lleoliadau eu hunain, rhywbeth na fyddai wedi bod yn bosibl o'r blaen, medden nhw.

“Rydym yn gobeithio y bydd trefi ledled Cymru yn mabwysiadu prosiectau tebyg i helpu a chefnogi entrepreneuriaid uchelgeisiol sydd angen help i ennill profiad gwerthfawr, heb yr ymrwymiadau traddodiadol sy’n dod ynghyd â chaffael lleoliad busnes. Rwyf hefyd yn galw ar unrhyw berchnogion eiddo a all efallai gynnig eu safle eu hunain dros dro ar gyfer siopau dros dro fel hyn eto yn y dyfodol, fel ein bod yn gallu ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid lleol.”

Os ydych chi'n meddwl y gallai'r model busnes Lleoedd a Rennir fod yn addas ar gyfer eich eiddo gwag chi, cysylltwch â Lleoedd a Rennir ar 01656 868545.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48