fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Start Up Loans

Benthyciad Dechrau Busnes

Mae dechrau busnes newydd yn heriol, yn enwedig pan mae angen codi arian arnoch chi. Mae Benthyciadau Dechrau Busnes ar gael ar gyfer entrepreneuriaid sy'n bwriadu cychwyn busnes yng Nghymru. Mae Busnes mewn Ffocws yn Bartner Cyflawni’r cynllun Benthyciadau Dechrau Busnes ac yn gallu bod o gymorth i chi wrth wneud cais am Fenthyciad Dechrau Busnes.

Gall Benthyciadau Dechrau Busnes gynnig y canlynol ar eich cyfer:

 • Benthyciadau heb eu gwarantu rhwng £500-£25,000
 • Cyfradd llog sefydlog, 6% ar hyn o bryd
 • Cyfnod ad-dalu o 1 i 5 mlynedd
 • Mentora RHAD AC AM DDIM ar gyfer blwyddyn gyntaf y benthyciad
 • Mynediad at gynigion busnes unigryw

Beth yw Benthyciad Dechrau Busnes?

 • Mae Benthyciadau Dechrau Busnes, a weinyddir gan Fanc Busnes Prydain yn gynllun a gefnogir gan y llywodraeth, yn darparu llog isel, benthyciadau ad-daladwy a chymorth busnes am ddim
 • Mae Busnes mewn Ffocws yn Bartner Cyflawni’r cynllun Benthyciadau Dechrau Busnes
 • Mae'n fenthyciad personol at ddefnydd busnes
 • Ar gael ar gyfer busnesau o'r lansiad hyd at 24 mis o fasnachu
 • Ar gael ar gyfer unigolion dros 18 oed yn unig
 • Y benthyciad cyfartalog a fenthycir yw £7,200

 

Bydd ein tîm profiadol ar gael i'ch cefnogi drwy gydol blwyddyn gyntaf taith eich busnes. Os oes angen i chi ddeall beth yw cynllun busnes a sut i ddechrau gydag un, os ydych angen cymorth er mwyn marchnata eich busnes, neu bod angen i chi drafod syniad, cyfle neu her yn unig, mae ein tîm cyfeillgar ar ben arall y ffôn ar eich cyfer er mwyn trafod a datblygu eich hyder.

Adnoddau i'ch helpu gyda'ch Benthyciad Dechrau Busnes

Oes gennych chi gwestiwn? Am ragor o wybodaeth a chymorth gyda Benthyciadau Dechrau Busnes cwblhewch y ffurflen ymholiadau isod neu rhowch alwad i ni heddiw!

Ffôn 01656 868545

Ymchwiliad Benthyciad Cychwyn...

Cwblhewch y ffurflen fer isod gyda'ch manylion a bydd un o'n hymgynghorwyr mewn cysylltiad cyn bo hir....

Os hoffech gael eich diweddaru gyda'n gwasanaethau, ticiwch yma 

Drwy lenwi'r ffurflen hon, rydych chi'n cydnabod y bydd eich manylion yn cael eu cadw ar gronfa ddata gyfrifiadurol i'n cynorthwyo gyda chadw cofnodion, dilyniant cleientiaid, dadansoddi rhifol ac at ddibenion ymchwil. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon yn fewnol i'ch cynorthwyo â'ch ymholiad busnes. Bydd eich data yn cael ei gynnal mewn modd cydymffurfio â GDPR.

Caiff ceisiadau eu hasesu ar sail unigol ac nid oes modd gwarantu eich bod wedi cael eich derbyn nes ichi dderbyn, llofnodi a dychwelyd y dogfennau gan y Partner Cyllid a bod yr arian wedi’i drosglwyddo i’ch cyfrif.

Cynigion Busnes Unigol i dderbynwyr Benthycaid Dechrau Busnes

Mae cwmni Start Up Loans wedi sicrhau cynigion gwych i fusnesau, nad ydynt ar gael ond i’r sawl sy’n cael benthyciadau gan y cwmni i gychwyn busnes. Mae’r cynigion hyn yn fodd i gael nifer o nwyddau a gwasanaethau busnes am bris rhatach ac yn sicrhau bod entrepreneur yn cael llawer o’r adnoddau sy’n angenrheidiol i gychwyn busnes yn llwyddiannus. I weld sut y gallai’r cynigion hyn fod o fudd i’ch busnes chi ac i fanteisio arnynt, ewch i 

Cysylltwch

Am fwy o fanylion am Benthyciadau Dechrau Busnes cysylltwch â ni ar 01656 868545 neu ebost: 

Brocer credyd cymeradwy sy’n gweithredu dan drwydded oddiwrth Financial Conduct Authority. Rhif Cofrestru Cwmni 2553654. Ni fydd tâl am y gwasanaeth hwn, boed yn llwyddiannus neu beidio. Os rydych wedi gorfod talu, yna cysylltwch os gwelwch yn dda gyda’r Cwmni Benthyciadau Dechrau Busnes, yn is-gwmni Banc Busnes Prydain, neu ysgrifennwch i hello@startuploans.co.uk gyda’r manylion. Pan rydych yn ymgeisio am fenthyciad, asesir eich cais mesul un yn ôl y manylion rydych yn cyflwyno, gwiriad credyd o’r Credit Reference Agency ac ein polisi credyd mewnol. Fel benthycwr cyfrifol, Start Up Loan Company yn ymroddedig i wneud yn sicr bod unrhyw gynnig benthyciad yn fforddiadwy. Ystyrier felly eich hanes credyd ac eich sefyllfa ariannol ar hyn o bryd. Os dydych cais ddim yn llwyddiannus, bydden ni’n rhoi wybod i chi nad oedd yn llwyddiannus. Gall methu â chyflawni rhwymedigaethau ad-dalu benthyciad effeithio ar eich sgôr credyd ac y gellir cymryd camau ffurfiol i fynd i'r afael ag unrhyw ad-daliadau benthyciad a gollwyd neu'n hwyr.

STORIAU LLWYDDIANT

Darganfyddwch mwy am ein cwsmeriaid a sut mae eu busnesau wedi manteisio o gael Benthyciad Dechrau Busnes.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48