fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Ymunwch a’r tîm

Yn Business in Focus rydym yn gwerthfawrogi pob un o'n gweithwyr ac yn gyflogwr cyfle cyfartal. Fel rhan o'n hymrwymiad i gydraddoldeb, rydym yn gweithio i sicrhau proses gyfweld deg a chyson. Rydym yn dathlu amrywiaeth ac rydym wedi ymrwymo i amgylchedd gwaith cynhwysol.

Fel cyflogwr sy’n Fuddsoddwr mewn Pobl, rydym ni’n cynnig y buddion hyn i’n holl staff:

  • Cyflog cystadleuol
  • Cynllun pensiwn anghyfrannol 6%
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau banc
  • Cychwyn yn hwyr neu orffen yn gynnar 6 gwaith y flwyddyn
  • Talebau gofal plant
  • Budd marwolaeth yn ystod gwasanaeth (wedi’r cyfnod prawf)
  • Gwarchod incwm (wedi’r cyfnod prawf)
  • Rhaglen cynorthwyo cyflogeion (wedi’r cyfnod prawf)

 

   

 

 

Mae manylion y cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael yn Busnes mewn Ffocws i’w gweld isod. Cliciwch ar deitl bob swydd i gael rhagor o wybodaeth.

 

Darllenwch Ddogfen Canllawiau ein Ffurflen Gais

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48