fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Prosiectau Llwyddiannus

Roedd Menter Merthyr yn brosiect peilot dwy flynedd gan Lywodraeth Cymru a gychwynnodd ym mis Medi 2019. Roedd y prosiect yn cefnogi unigolion a oedd yn wynebu anawsterau a rhwystrau, gan eu helpu i feddwl am lwybr amgen ac i ddysgu am yr hyn oedd ei angen i wneud syniad busnes yn llwyddiant.

Archwiliodd y prosiect ddemograffeg a nodweddon allweddol y Fwrdeistref a chefnogodd ymdrechion i fynd i'r afael â heriau economaidd-gymdeithasol.

Gweithiodd yr Hwylusydd Menter, Carmel Barry gyda:

  •  Fforwm a Bwrdd Llywio Menter Merthyr
  • Fforwm Twf Economaidd Merthyr, gan gynnwys Partneriaeth Canol Tref
  • Canolfan Byd Gwaith/Credyd Cynhwysol a Lwfans Menter Newydd

Mae'r gwaith hwn bellach wedi'i wreiddio yng nghymuned Merthyr ac mae'n parhau i adeiladu ar y gwaith hwn ac, yn bwysig, y buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.

  • 769 o bobl - fe wnaethom ymgysylltu gyda
  • 157 o bobl - fe wnaethom roi cymorth i
  • 42 o bobl - wedi dechrau busnes

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48