fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

PolisÏau

CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH

Fel darparwyr gwsanaethau cefnogaeth, mae Business in Focus yn hollol ymroddedig i ymarfer gorau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac rydym wedi bod yn weithredol yn:

Adolygu ein holl polisïau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i ddangos ymarfer gorau a deddf newydd.

Datblygu cysylltiadau gwaith agos gyda grwpiau draws De Dwyrain Cymru sydd heb gynrychiolaeth ddigonol er mwyn cefnogi cymdeithas amrywiaethol.

Llwyddo i ennill y safon Ymroddedig i Gydraddoldeb (C2E) yn Rhagfyr 2010, ac yna y safon Aur un Chwefror 2012 sy’n sicrhau bod, ni fel ddarparwyr cymorth busnes yn darparu gwasanaethyn addas i’r gymuned i gyd, yn marchnata a chefnogi gwaith gyda grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, ac yn sicrhau ein bod ni’n dilyn ymarfer gorau fel gyflogwr.

Cyflwyno polisi yr Iaith Gymraeg llymac rydym wedi gofrestru gyda Bwrdd yr Iaith Gymaeg fel cwmni sy’n ‘Buddsoddi yn y Gymraeg’.

Wedi cefnogi’r Iaith Gymraeg yn weithredol drwy gyflwyno manylion dwyiethrwydd ar ein cardiau busnes, taflenni hyfforddiant, gwasanaeth ateb ffôn ac arwyddion o gwmpas y busnes.

Polisi Cwynion

Mae Business in Focus yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn darparu’r safonau uchaf o wasanaeth cwsmer yn ein holl weithgareddau busnes. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod yr holl gwynion a gyflwynir i ni yn cael eu hymchwilio’n llawn mewn modd diduedd ac amserol yn unol â’r polisi a amlinellir isod.

Datganiad Amddiffyn Data

Mae Business in Focus Limited yn ymroddedig i sicrhau bod gweithgareddau rhedir gan y cwmni a’i gweithwyr yn cadw at yr egwyddorion gosodwyd yn y Ddeddf Amddiffyn Data 1998.

Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi hwn rhwng chi, defnyddiwr y wefan a Business in Focus Limited, perchnogwyr a darparwyr y wefan. Cymerir preifatrwydd eich manylion yn ddifrifol iawn gan Business in Focus Limited. Mae’r polisi priefatrwydd hwn yn berthnasol i ein defnydd ni o unrhyw neu holl ddata casgwlyd gennym ni neu wedi eich darparu gennych chi sy’n berthnasol i chi ac eich defnydd chi o’r wefan yma.

Polisi Amgylcheddol

Fel sefydliad cyfrifol, mae ein polisi amgylcheddol yn cofnodi ein hymroddiad i nodi a rheoli ein heffeithiau amgylcheddol andwyol. Byddwn hefyd yn gweithredu system reoli amgylcheddol effeithiol yn unol â gofynion lefelau un a dwy safon y Ddraig Werdd.

Cyfle Cyfartal

Mae Business in Focus yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd cyfartal mewn cyflogaeth ac i osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon mewn cyflogaeth neu i gwsmeriaid. Bwriad y polisi hwn yw cynorthwyo Busnes mewn Ffocws i roi'r ymrwymiad hwn ar waith. Dylai cydymffurfio â'r polisi hwn hefyd sicrhau nad yw gweithwyr yn cyflawni gweithredoedd anghyfreithlon o wahaniaethu.

Polici Iaith Gymraeg

Rydym yn ymrwymedig i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb, cyn belled ag y medrwn wneud yn rhesymol. Ein huchelgais yw i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gydradd ym mhob sefyllfa, heb eithriad.

Polici Iaith Gymraeg

Rydym yn ymrwymedig i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb, cyn belled ag y medrwn wneud yn rhesymol. Ein huchelgais yw i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gydradd ym mhob sefyllfa, heb eithriad.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48