fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Achrediadau & Polisïau

Mae Business in Focus yn ymroddedig i wella ei wasanaeth i’w cwsmeriaid ac i ddod yn gyflogwyr o ddewis. Isod mae crynodeb o ein hachrediadau cyfoes.

Systemau Rheoli Ansawdd

Rydym wedi llwyddo i gael y safon rheoli ansawdd ISO 9001. Mae’r dystysgrif hon yn darparu Business in Focus gyda’r systemau o ansawdd i wella cymhelliad staff, i wella y trefn a gosod gwreiddiau am hapusrwydd y cwsmer.

 

Buddsoddwyr Mewn Pobl Arian

Mae ein staff wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn eu gwerthfawrogi ac yn rhoi cyfle i dyfu a datblygu o fewn y sefydliad. Rydym wedi ennill gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl ac rydym yn gweithio i wella hyn gyda'r safonau newydd ac i dystiolaeth barhaus o'n hymrwymiad i'n pobl. Rydym yn cymryd y safon o ddifrif ac yn gyson yn chwilio am ffyrdd o wella ein hymgysylltiad a'r profiad yn y gweithle.

 

Cydraddoldeb & Amrywiaeth

Nid yn unig safon C2E mae Business in Focus wedi ennill ond hefyd gwobrwywyd Aur am ei ymrwymiad i safon y gwasanaeth trwy’r cwmni cyfan.

 

Yr Amgylchfud

Rydym yn ymroddedig i’r amgylchfyd ac wedi ennill Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd. Mae’r wobr hon yn cydnabod ymroddiad Business in Focus i faterion amgylchfydol ac mae wedi darparu cymorth holl bwysig i helpu’r cwmni cyrraedd ei dargedau amgylfydol. Mae’r Safon wedi’i gwneud lan o bump lefel, gyda’r syniad bod bob lefel yn sefyll yn annibynnol o’r lleill. Wrth i’r lefelau symud o un i bump, felly mae her y gofynion. Erbyn hyn, mae Business in Focus wedi ennill lefelau 1 a 2 o’r safon.

 

Tg a Diogelwch

Rydym yn ystyried gofal o ein asedau, data a rhwydweithiau yn bwysig i’n busnes ac i’n cwsmeriaid. Rydym wedi buddsoddi mewn addewid Cyber Essentials ac wedi ennill achrediad i roi tawelwch meddwl i’n cwsmeriaid a’n gweithwyr ein bod ni yn gofalu ac yn ymwybodol o’r hyn sydd angen er mwyn amddiffyn ein hunan rhag ymosodiad seibr.

 

Ymdrin  Hyder Anabledd

Rydym yn sicrhau bod pobl anabl a'r rheiny â chyflyrau iechyd hirdymor yn cael y cyfleoedd i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau. Rydym wedi derbyn bathodyn Ymrwymedig Hyderus Anabledd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

 

PolisÏau

CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH

Fel darparwyr gwsanaethau cefnogaeth, mae Business in Focus yn hollol ymroddedig i ymarfer gorau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac rydym wedi bod yn weithredol yn:

Adolygu ein holl polisïau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i ddangos ymarfer gorau a deddf newydd.

Datblygu cysylltiadau gwaith agos gyda grwpiau draws De Dwyrain Cymru sydd heb gynrychiolaeth ddigonol er mwyn cefnogi cymdeithas amrywiaethol.

Llwyddo i ennill y safon Ymroddedig i Gydraddoldeb (C2E) yn Rhagfyr 2010, ac yna y safon Aur un Chwefror 2012 sy’n sicrhau bod, ni fel ddarparwyr cymorth busnes yn darparu gwasanaethyn addas i’r gymuned i gyd, yn marchnata a chefnogi gwaith gyda grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, ac yn sicrhau ein bod ni’n dilyn ymarfer gorau fel gyflogwr.

Cyflwyno polisi yr Iaith Gymraeg llymac rydym wedi gofrestru gyda Bwrdd yr Iaith Gymaeg fel cwmni sy’n ‘Buddsoddi yn y Gymraeg’.

Wedi cefnogi’r Iaith Gymraeg yn weithredol drwy gyflwyno manylion dwyiethrwydd ar ein cardiau busnes, taflenni hyfforddiant, gwasanaeth ateb ffôn ac arwyddion o gwmpas y busnes.

Polisi Cwynion

Mae Business in Focus yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn darparu’r safonau uchaf o wasanaeth cwsmer yn ein holl weithgareddau busnes. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod yr holl gwynion a gyflwynir i ni yn cael eu hymchwilio’n llawn mewn modd diduedd ac amserol yn unol â’r polisi a amlinellir isod.

Datganiad Amddiffyn Data

Mae Business in Focus Limited yn ymroddedig i sicrhau bod gweithgareddau rhedir gan y cwmni a’i gweithwyr yn cadw at yr egwyddorion gosodwyd yn y Ddeddf Amddiffyn Data 1998.

Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi hwn rhwng chi, defnyddiwr y wefan a Business in Focus Limited, perchnogwyr a darparwyr y wefan. Cymerir preifatrwydd eich manylion yn ddifrifol iawn gan Business in Focus Limited. Mae’r polisi priefatrwydd hwn yn berthnasol i ein defnydd ni o unrhyw neu holl ddata casgwlyd gennym ni neu wedi eich darparu gennych chi sy’n berthnasol i chi ac eich defnydd chi o’r wefan yma.

Polisi Amgylcheddol

Fel sefydliad cyfrifol, mae ein polisi amgylcheddol yn cofnodi ein hymroddiad i nodi a rheoli ein heffeithiau amgylcheddol andwyol. Byddwn hefyd yn gweithredu system reoli amgylcheddol effeithiol yn unol â gofynion lefelau un a dwy safon y Ddraig Werdd.

Cyfle Cyfartal

Mae Business in Focus yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd cyfartal mewn cyflogaeth ac i osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon mewn cyflogaeth neu i gwsmeriaid. Bwriad y polisi hwn yw cynorthwyo Busnes mewn Ffocws i roi'r ymrwymiad hwn ar waith. Dylai cydymffurfio â'r polisi hwn hefyd sicrhau nad yw gweithwyr yn cyflawni gweithredoedd anghyfreithlon o wahaniaethu.

Polici Iaith Gymraeg

Rydym yn ymrwymedig i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb, cyn belled ag y medrwn wneud yn rhesymol. Ein huchelgais yw i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gydradd ym mhob sefyllfa, heb eithriad.

Polici Iaith Gymraeg

Rydym yn ymrwymedig i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb, cyn belled ag y medrwn wneud yn rhesymol. Ein huchelgais yw i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gydradd ym mhob sefyllfa, heb eithriad.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48