Aciwbigo Lotus Hapus

20/10/22

Mae Happy Lotus Acupuncture a sefydlwyd gan Rhian de Oliveira, gweithiwr cymorth gofal iechyd, yn fan ar gyfer iachâd naturiol gan ddefnyddio meddygaeth draddodiadol. Mae’r busnes yn darparu gofal personol i bobl yn dibynnu ar eu hanghenion, gan ddefnyddio aciwbigo a thechnegau meddygaeth draddodiadol eraill, fel tylino Swedaidd.

Deilliodd y syniad ar gyfer y busnes pan gafodd Rhian drafodaeth ar hap gyda chydweithiwr iddi a oedd yn dilyn gyrfa debyg. Trwy waith caled, ymroddiad, a chefnogaeth Benthyciadau Cychwyn Busnes, llwyddodd Rhian i lansio ei busnes.

“Yr apêl fwyaf i mi oedd y byddwn i, fel perchennog busnes, yn gyfrifol am fy oriau fy hun ac yn caniatáu i mi fy hun neilltuo cymaint o amser ag yr oeddwn ei angen yn unigol gyda’r cleient.” Rhian

Roedd gan Rhian sawl her i’w goresgyn pan ddechreuodd ei thaith yn 2015. Roedd y rhain yn cynnwys dychwelyd i’r ysgol i astudio gradd baglor wrth ofalu am faban newydd-anedig. Yn ogystal, dysgodd Rhian sut i reoli ei dyslecsia, cyflwr yr oedd newydd gael diagnosis ohono, a darganfu mai dyna oedd y rheswm dros ei brwydrau gydag aseiniadau ysgrifenedig yn y gorffennol. Arweiniodd yr hunanymwybyddiaeth hwn at lwyddiant, ac yn 2020, enillodd radd dosbarth cyntaf gydag anrhydedd mewn aciwbigo.

Sut oedd Benthyciadau Cychwyn Busnes yn gallu helpu:

Cafodd pryder Rhian am gychwyn ei busnes ei hun heb unrhyw brofiad busnes ei leddfu, diolch i gefnogaeth Cynghorydd Busnes Benthyciadau Cychwyn Busnes, Craig Tamplin.

Cafodd Rhian gefnogaeth gan Craig yn ystod y broses o wneud cais am fenthyciad. Sicrhaodd fod ei chais yn bodloni’r gofynion a rhoddodd gyngor iddi ar yr holl ddogfennau perthnasol sy’n hanfodol ar gyfer cais llwyddiannus.

Atebodd Craig ei chwestiynau yn brydlon, ac ni fu rhaid iddi aros yn hir am ateb. Cawsant gyfarfod ar-lein hyd yn oed, i drafod y cais tra’r oedd hi ar wyliau ym Mrasil, er mwyn sicrhau bod y broses yn mynd rhagddi’n esmwyth.

Agorodd Rhian Happy Lotus Acupuncture ym mis Mai 2022 ac mae’r busnes eisoes wedi sefydlu rhestr gref o gleientiaid sy’n dychwelyd.

Uchelgeisiau ar gyfer y dyfodol:

Mae Rhian yn adeiladu ei sylfaen gleientiaid yn raddol. Wrth i’w merch agosáu at oedran ysgol, mae Rhian yn bwriadu cynnig clinig llawn amser gyda chyfran sylweddol o gleientiaid sy’n dychwelyd. Mae hi’n bwriadu talu’r gymuned yn ôl trwy ei gwasanaethau. Drwy weithio gyda menter gymdeithasol leol, mae Happy Lotus yn bwriadu cynnig clinigau am ddim i bobl na allant fforddio ei gwasanaethau.

Mae Rhian hefyd yn bwriadu tyfu’r busnes drwy gynnig encilion lles, a fydd yn cynnwys wythnos o driniaethau aciwbigo, ioga, myfyrdod, a bwyd o ansawdd ragorol wedi’i ddarparu yn amgylchoedd tawel cefn gwlad Cymru.

Beth yw Benthyciad Cychwyn Busnes?

Mae Benthyciad Cychwyn Busnes yn fenthyciad personol a gefnogir gan y llywodraeth sydd ar gael i unigolion dros 18 oed sy’n ceisio cychwyn neu dyfu busnes yn y DU. Prif nod y Benthyciadau Cychwyn Busnes yw sicrhau bod busnesau newydd dichonadwy yn cael mynediad at y cyllid a’r cymorth sydd ei angen arnynt i ffynnu.

Os ydych yn derbyn benthyciad, byddwn yn eich cefnogi chi drwy eich taith, ac yn darparu mentor busnes i chi am 12 mis o’r dyddiad rydych yn derbyn eich benthyciad. Mae Benthyciadau Cychwyn Busnes ar gael i fusnesau sydd ar fin lansio, neu’r rheiny sydd wedi bod yn masnachu am hyd at 36 mis.

Dysgwch fwy am Fenthyciadau Cychwyn Busnes a gwnewch gais ar-lein