Achrediadau & Polisïau

Mae Business in Focus yn ymroddedig i wella ei wasanaeth i’w cwsmeriaid ac i ddod yn gyflogwyr o ddewis.

Isod mae crynodeb o ein hachrediadau cyfoes.

Achrediadau

Buddsoddwyr Mewn Pobl Arian

Mae ein staff wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn eu gwerthfawrogi ac yn rhoi cyfle i dyfu a datblygu o fewn y sefydliad. Rydym wedi ennill gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl ac rydym yn gweithio i wella hyn gyda’r safonau newydd ac i dystiolaeth barhaus o’n hymrwymiad i’n pobl. Rydym yn cymryd y safon o ddifrif ac yn gyson yn chwilio am ffyrdd o wella ein hymgysylltiad a’r profiad yn y gweithle.

Systemau Rheoli Ansawdd

Rydym wedi llwyddo i gael y safon rheoli ansawdd ISO 9001. Mae’r dystysgrif hon yn darparu Business in Focus gyda’r systemau o ansawdd i wella cymhelliad staff, i wella y trefn a gosod gwreiddiau am hapusrwydd y cwsmer.

Cydraddoldeb & Amrywiaeth

Nid yn unig safon C2E mae Business in Focus wedi ennill ond hefyd gwobrwywyd Aur am ei ymrwymiad i safon y gwasanaeth trwy’r cwmni cyfan.

Yr Amgylchfud

Rydym yn ymroddedig i’r amgylchfyd ac wedi ennill Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd. Mae’r wobr hon yn cydnabod ymroddiad Business in Focus i faterion amgylchfydol ac mae wedi darparu cymorth holl bwysig i helpu’r cwmni cyrraedd ei dargedau amgylfydol. Mae’r Safon wedi’i gwneud lan o bump lefel, gyda’r syniad bod bob lefel yn sefyll yn annibynnol o’r lleill. Wrth i’r lefelau symud o un i bump, felly mae her y gofynion. Erbyn hyn, mae Business in Focus wedi ennill lefelau 1 a 2 o’r safon.

Tg a Diogelwch

Rydym yn ystyried gofal o ein asedau, data a rhwydweithiau yn bwysig i’n busnes ac i’n cwsmeriaid. Rydym wedi buddsoddi mewn addewid Cyber Essentials ac wedi ennill achrediad i roi tawelwch meddwl i’n cwsmeriaid a’n gweithwyr ein bod ni yn gofalu ac yn ymwybodol o’r hyn sydd angen er mwyn amddiffyn ein hunan rhag ymosodiad seibr.

Ymdrin  Hyder Anabledd

Rydym yn sicrhau bod pobl anabl a’r rheiny â chyflyrau iechyd hirdymor yn cael y cyfleoedd i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau. Rydym wedi derbyn bathodyn Ymrwymedig Hyderus Anabledd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Polisïau

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Fel darparwyr gwsanaethau cefnogaeth, mae Business in Focus yn hollol ymroddedig i ymarfer gorau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac rydym wedi bod yn weithredol yn:

Polisïau Eraill

Polisi Cwynion

Mae Business in Focus yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn darparu’r safonau uchaf o wasanaeth cwsmer yn ein holl weithgareddau busnes. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod yr holl gwynion a gyflwynir i ni yn cael eu hymchwilio’n llawn mewn modd diduedd ac amserol yn unol â’r polisi a amlinellir isod.

Cynllun Gweithredu ar Gynaliadwyedd

Ein gweledigaeth yw bod yn fenter gymdeithasol ddeinamig, effeithiol a chynaliadwy sydd wrth wraidd busnes eco-system sy’n ffynnu. Rydym eisiau arwain drwy esiampl ac felly ein nod fel sefydliad yw cyrraedd sero net erbyn 2050. Er mwyn cyflawni’r nod uchelgeisiol hwn, rhaid i ni wneud lleihau allyriadau carbon yn rhan annatod o’r holl gynllunio busnes a phrosesau gwneud penderfyniadau.

Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi hwn rhwng chi, defnyddiwr y wefan a Business in Focus Limited, perchnogwyr a darparwyr y wefan. Cymerir preifatrwydd eich manylion yn ddifrifol iawn gan Business in Focus Limited. Mae’r polisi priefatrwydd hwn yn berthnasol i ein defnydd ni o unrhyw neu holl ddata casgwlyd gennym ni neu wedi eich darparu gennych chi sy’n berthnasol i chi ac eich defnydd chi o’r wefan yma.

Privacy Policy for Website Visitors

This privacy policy applies between you, the user of this website and Business in Focus, the owner and provider of this website. Business in Focus takes the privacy of your information very seriously. This privacy policy applies to our use of any and all data collected by us or provided by you in relation to your use of the website.

Polisi Amgylcheddol

Fel sefydliad cyfrifol, mae ein polisi amgylcheddol yn cofnodi ein hymroddiad i nodi a rheoli ein heffeithiau amgylcheddol andwyol. Byddwn hefyd yn gweithredu system reoli amgylcheddol effeithiol yn unol â gofynion lefelau un a dwy safon y Ddraig Werdd.

Cyfle Cyfartal

Mae Business in Focus yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd cyfartal mewn cyflogaeth ac i osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon mewn cyflogaeth neu i gwsmeriaid. Bwriad y polisi hwn yw cynorthwyo Busnes mewn Ffocws i roi’r ymrwymiad hwn ar waith. Dylai cydymffurfio â’r polisi hwn hefyd sicrhau nad yw gweithwyr yn cyflawni gweithredoedd anghyfreithlon o wahaniaethu.

Quality Policy

Business in Focus Limited is committed to providing excellent services to its customers throughout the Southeast Wales region and beyond.

Polici iaith Gymraeg

Rydym yn ymrwymedig i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb, cyn belled ag y medrwn wneud yn rhesymol. Ein huchelgais yw i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gydradd ym mhob sefyllfa, heb eithriad.